RÅ 1997 not 208

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 208. Ansökan av Leif J. om resning i ett mål ang. syssloman i samfällighetsförening, m.m. -Kammarrätten i Stockholm (1996-02-13) meddelade inte prövningstillstånd i anledning av Leif J:s överklagande av en dom ang. arvode till syssloman i en samfällighetsförening. - Leif J. yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd och återförvisa målet för prövning i sak. Han anförde att det vid handläggningen i underinstanserna förekommit flera brister och att artikel 6 i Europakonventionen inte iakttagits. Han hemställde om muntlig förhandling. Vidare ansökte han om resning. - Regeringsrätten (1997-11-11, Tottie, Rundqvist, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att hålla muntlig förhandling. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Leif J:s överklagande har kommit in i rätt tid och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att ansökningen om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd I 1997-10-08, H. Lundgren)

*REGI

*INST