RÅ 1997 not 211

Allmän energiskatt och särskild skatt på bränslen, skattepliktig produktion av eldningsolja hade ej förekommit (bifall) / Allmän energiskatt och särskild skatt på bränslen, skattepliktig produktion av eldningsolja hade ej förekommit (resningsärende, bifall) / Allmän energiskatt och särskild skatt på bränslen (skattepliktig produktion av eldningsolja hade ej förekommit, resningsärende, bifall)

Not 211. Ansökan av Svensk Avfallshantering AB SAKAB om resning i mål om allmän energiskatt och särskild skatt på bränslen. - Riksskatteverket (RSV) fann i slutliga beslut den 2 april 1990 att SAKAB på grund av produktion av skattepliktigt bränsle (eldningsolja) skulle påföras allmän energiskatt och särskild skatt på bränslen jämte ränta för redovisningsperioderna december 1986, december 1987, december 1988 och januari-juni 1989 med sammanlagt 8 274 053 kr. Bolaget överklagade RSV:s beslut men Kammarrätten i Stockholm lämnade i dom den 8 april 1992 besvären utan bifall. Regeringsrätten beslöt den 17 september 1993 att inte meddela prövningstillstånd. - SAKAB ansökte om resning och anförde till stöd för ansökningen bl.a. följande. WMI Sellbergs AB (Sellbergs) förvärvade år 1992 aktierna i SAKAB. Efter förvärvet genomförde Sellbergs en översyn av verksamheten i SAKAB. Det kunde då konstateras att sådan skiktning av avfallsolja som i de av kammarrätten avgjorda målen ansetts utgöra produktion av skattepliktig bränsle i själva verket aldrig hade ägt rum hos SAKAB. Inte heller hade någon annan sådan produktion ägt rum hos bolaget. Skattemyndigheten genomförde därefter en revision hos SAKAB för redovisningsperioder som inföll efter utgången av juni 1989 (resultatet redovisat i en av bolaget ingiven revisionspromemoria av den 15 november 1996). Myndigheten fann att varken s.k. skiktning av avfallsolja eller annan skattepliktig produktion av bränsle förekommit hos SAKAB. Bolaget ansåg att det härigenom var ställt utom allt tvivel att skattepliktig produktion av olja aldrig hade förekommit vid dess anläggningar. - I yttrande över ansökningen anförde RSV bl.a följande. RSV godtar de av SAKAB lämnade sakuppgifterna. Verket anser således inte att skattepliktig produktion kan anses ha förekommit hos SAKAB under de i resningsmålet aktuella redovisningsperioderna och har inget att erinra mot att resning beviljas. -Regeringsrätten (1997-11-18, Swartling, Rundqvist, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad som numera förekommit ger stöd för SAKAB:s påstående att bolagets verksamhet under den i resningsmålet aktuella tiden inte har innefattat något som kan anses utgöra produktion av skattepliktigt bränsle. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att resning bör beviljas och underinstansernas avgöranden upphävas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom den 8 april 1992 och Riksskatteverkets beskattningsbeslut den 2 april 1990 samt förklarar att SAKAB inte skall beskattas för redovisningsperioderna december 1986, december 1987, december 1988 och januari-juni 1989 för produktion av skattepliktigt bränsle. (fd I 1997-11-04, Johansson)

*REGI

*INST