RÅ 1997 not 213

Kammarrätt inväntade inte Regeringsrättens avgörande av förhandsbesked ang. samma rättsfråga (avslag)

Not 213. Ansökan av Hagalunds Handels Utveckling AB om resning i mål om eftertaxering för inkomst. - Länsrätten i Stockholms län påförde i dom den 21 december 1990 på ansökan av Länsskattemyndigheten i Stockholm bolaget eftertaxeringar för inkomst för 1984, 1986 och 1987. Såväl bolaget som skattemyndigheten överklagade till Kammarrätten i Stockholm som i dom den 22 oktober 1993 avslog överklagandena. Bolaget överklagade till Regeringsrätten som enligt beslut den 7 december 1995 inte meddelade prövningstillstånd. - Bolaget yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i målen och anförde bl.a. följande. Vid tidpunkten för kammarrättens handläggning av målen låg ett mål avseende exakt samma rättsfråga i Regeringsrätten. Det mål som låg i Regeringsrätten var ett överklagat förhandsbesked, meddelat av Skatterättsnämnden den 3 maj 1993. Regeringsrätten meddelade dom i detta mål den 14 december 1993 (RÅ 1993 not. 717). I domen accepterade Regeringsrätten att delning av fåmansföretag på grund av samarbetssvårigheter var ett godtagbart organisatoriskt skäl. Regeringsrätten fann i målet inte skäl att upprätthålla kravet på ett starkt ägarsamband. Det överklagade förhandsbesked som låg i Regeringsrätten vid tidpunkten för kammarrättens prövning avsåg exakt samma rättsfråga som den som var avgörande för utgången i bolagets taxeringsärende. Enligt bolagets uppfattning har kammarrätten begått ett allvarligt handläggningsfel genom att inte invänta Regeringsrättens avgörande. Detta fick till följd att bolaget, som kom in med överklagande till Regeringsrätten strax efter det att Regeringsrättens meddelat dom i förhandsbeskedsmålet, inte hade möjlighet att erhålla prövningstillstånd. Förhandsbeskedet var publicerat i Skattenytt med angivande av att det var överklagat till Regeringsrätten och får förutsättas ha varit känt för kammarrättens ledamöter. Taxeringsbeslutet ter sig även stötande av den anledningen att Lennart Z. - såsom ägare av bolaget vid tidpunkten för inkråmsöverlåtelserna - ensam drabbades av skattekonsekvenserna vid företagsuppdelningen. De övriga ursprungliga delägarna har inte behövt ansvara för skattebördan. -Regeringsrätten (1997-11-18, Swartling, Rundqvist, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Bolaget har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-11-04, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST