RÅ 1997 not 215

Byggnadsnämnd underlät att bereda granne tillfälle att yttra sig ang. förhandsbesked om bygglov (bifall)

Not 215. Ansökan av Rune Ö. om resning i mål om förhandsbesked ang. bygglov. - Rune Ö. är ägare till fastigheten Klovsta 1:121 i Sollefteå kommun. Fastigheten gränsar till Klovsta 1:126. Inge S. erhöll den 4 december 1992, § 170, ett positivt förhandsbesked av Byggnadsnämnden i Sollefteå kommun för uppförande av ett fritidshus/jaktstuga på Klovsta 1:126. Bygglov beviljades den 12 mars 1993, § D 27, för nybyggnad av två fritidshus/jaktstugor. - Rune Ö. ansökte om resning i ärendet eller alternativt om återställande av försutten tid. Han anförde bl.a. följande. Underlaget för byggnadsnämndens bedömning bestod bl.a. av en situationsplan tillhandahållen av Inge S. Av situationsplanen framgick inte att Rune Ö:s fastighet var en egen registerfastighet. Samma beteckning hade åsatts Rune Ö:s fastighet som den fastighet som skulle bebyggas. Handläggaren på byggnadsnämnden antog därför att fastigheterna hade samma ägare och inhämtade inte något yttrande från Rune Ö. På grund av byggnadsnämndens felaktiga förfarande har han berövats tillfälle att yttra sig och även berövats möjlighet att överklaga besluten. Det är inte sannolikt att ett positivt förhandsbesked respektive bygglov skulle ha meddelats om han beretts tillfälle att yttra sig, ett yttrande som torde ha fört med sig utökade kontroller och eventuellt en inspektion på platsen av berörda tjänstemän. Rune Ö. agerade omedelbart då han våren 1993 fick kännedom om byggnationen. Tjänstemannen på byggnadsnämnden gav dock inte någon förklaring. Rune Ö. fick inte heller besked huruvida beslutet vunnit laga kraft eller ej och inte heller fick han någon besvärshänvisning. - Inge S. bereddes tillfälle att yttra sig men hördes inte av. -Regeringsrätten (1997-11-18, Björne, Tottie, Sjöberg, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen i målet framgår att byggnadsnämnden, som varit skyldig enligt 8 kap. 22 § plan- och bygglagen (1987:10) att bereda Rune Ö. tillfälle att yttra sig innan ärendena om förhandsbesked och om bygglov avgjordes, underlåtit detta. Detta utgör ett sådant grovt förfarandefel att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Förutsättningar för resning föreligger därför. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i de ärenden, vari Byggnadsnämnden i Sollefteå kommun meddelat beslut den 4 december 1992, § 170, och den 12 mars 1993, § D 27, och visar dessa åter till nämnden för ny handläggning. (fd I 1997-10-28, Olsson)

*REGI

*INST