RÅ 1997 not 219

Tillstånd till uppförande och drift av anläggningar för produktion av alkylatbensin vid raffinaderi (avslag)

Not 219. Ansökan av Hillevi A. om rättsprövning av beslut ang. tillstånd till uppförande och drift av anläggningar för produktion av alkylatbensin vid raffinaderi i Lysekils kommun. -Koncessionsnämnden för miljöskydd beslutade den 17 juni 1996 att lämna Skandinaviska Raffinaderi Aktiebolaget Scanraff (Scanraff) tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till kompletteringar och ändringar vid bolagets raffinaderi i Lysekil. Tillståndet avsåg uppförande och drift av anläggningar för produktion av 0,3 Mt alkylatbensin per år, med tillhörande anläggningar för regenerering av svavelsyra, och 0,07 Mt etyltertbutyleter (ETBE) eller metyltertbutyleter (MTBE) per år samt modifiering av befintliga polymeriseringsanläggningar för produktion av lättreformat med låg bensenhalt. För tillståndet skulle vissa villkor gälla. - Hillevi A. överklagade nämndens beslut och yrkade att tillstånd inte skulle lämnas då miljökonsekvensbeskrivning saknades för de förändrade produktionsförhållandena bl.a. vad gällde utsläpp av kumen (isopropylbensen). Hon yrkade även att vissa ändringar skulle göras i beslutets inledande text avseende felaktigt citat m.m. samt beträffande vissa besluts- och protokollsbilagor. - Regeringen (Miljödepartementet 1997-01-30): I 13 § första stycket 2 miljöskyddslagen stadgas att en ansökan skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som möjliggör en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser. Kraven på en miljökonsekvensbeskrivnings omfattning och innehåll får anpassas efter förhållandena i varje enskilt fall. - Regeringen finner att den miljökonsekvensbeskrivning som bolaget lämnat in i nu aktuellt ärende är tillräcklig för att kunna bedöma tillåtligheten av ansökt verksamhet. Regeringen finner inte skäl till ändring av Koncessionsnämndens beslut. Överklagandet avseende frågan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - Hillevi A. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut och återförvisa ärendet till regeringen för förnyad handläggning. Hon yrkade också att Regeringsrätten skulle inhibera regeringens beslut. Till stöd för sin talan anförde hon i huvudsak följande. Regeringen har i sitt beslut endast gjort en bedömning enligt 13 § första stycket 2 miljöskyddslagen (1969:387). Övriga besvärsfakta som hon åberopat har inte upptagits till saklig prövning. Regeringen har inte beaktat försiktighetsprincipen, eftersom regeringen inte tagit hänsyn till eller ens haft kännedom om ämnet kumens inverkan på människa och miljö. I ärendet finns ingen miljökonsekvensbeskrivning angående tillståndet att tillverka 80 000 ton kumen per år. Regeringens bedömning i detta hänseende är enligt hennes mening felaktig och strider mot den angivna bestämmelsen. - Regeringsrätten (1997-11-20, Brink, Werner, Lindstam, Rundqvist, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Enligt 13 § första stycket 2 miljöskyddslagen skall en ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som möjliggör en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser. - Den prövning som regeringen redovisat i sitt beslut i tillståndsärendet innefattar ställningstagande i frågan om den i tillståndsansökan intagna miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven på en sådan beskrivning enligt 13 § första stycket 2 miljöskyddslagen. Regeringsrätten finner att ställningstagandet inte kan anses strida mot den nämnda bestämmelsen. Vad som förekommit i tillståndsärendet utvisar inte heller att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt eller underlåtit att pröva fakta av betydelse eller skulle ha överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har enligt den tillämpliga lagstiftningen. - Av det sagda följer att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt som Hillevi A. angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1997-10-29, Perttu)

*REGI

*INST