RÅ 1997 not 228

Ansökan av Britta S. om rättsprövning av beslut ang. väghållning. -Länsstyrelsen i Stockholms län (1996-05-07) avvisade Britta S:s begäran om föreläggande för Tullinge vägförening att överta väghållningsansvaret för en infartsväg från Nibblebacken till fastigheterna Tussilagon 20 och 21 och att verkställa väghållningsåtgärder på infartsväg till Tussilagon 21 i Botkyrka kommun

Not 228. Ansökan av Britta S. om rättsprövning av beslut ang. väghållning. -Länsstyrelsen i Stockholms län (1996-05-07) avvisade Britta S:s begäran om föreläggande för Tullinge vägförening att överta väghållningsansvaret för en infartsväg från Nibblebacken till fastigheterna Tussilagon 20 och 21 och att verkställa väghållningsåtgärder på infartsväg till Tussilagon 21 i Botkyrka kommun. - Britta S. överklagade beslutet. - I överklagandet angavs bl.a. att hon ansåg att hon som privatperson genom beslutet ålades det ekonomiska och juridiska ansvaret för att underhålla kommunens väg framför någon annans egendom samt att tillrättalägga vad BPA, Botkyrka kommun och Tullinge vägförening hade uraktlåtit. Hon anförde vidare att felaktigheter förekommit vid länsstyrelsens handläggning. - Regeringen (Kommunikationsdepartementet 1996-08-22): Det har inte framkommit några omständigheter som föranleder en annan bedömning än den länsstyrelsen gjort i det överklagade beslutet. Det har inte heller påvisats felaktigheter i länsstyrelsens handläggning. Regeringen avslår därför överklagandet. - Britta S. överklagade regeringens beslut och anförde bl.a. att länsstyrelsen och regeringen felaktigt uppfattar vägen som enskild väg. Vägen är i kommunens ägo och kommunen är - i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10) om kommuns skyldighet att iordningställa och upplåta gator - skyldig att återställa vägen efter skador som kommunen själv vållat. - Regeringen (Kommunikationsdepartementet) avgav yttrande i ärendet.-Regeringsrätten (1997-11-28, Tottie, Swartling, Holstad, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut kan inte överklagas. Regeringsrätten behandlar framställningen som en ansökan om rättsprövning. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Utredningen i målet ger inte vid handen att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1997-10-30, Bergquist)

*REGI

*INST