RÅ 1997 not 229

Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)

Not 229. Ansökan av Sigurd D. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. - Kommunfullmäktige i Ekerö kommun beslutade den 17 december 1996 att anta detaljplan för del av fastigheten Träkvista 1:1313 m.fl., Sandudden, etapp 1 i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län den 4 mars 1997 bl.a. att inte ta upp ett överklagande av Sigurd D. till prövning. - Sigurd D överklagade länsstyrelsens beslut. -Regeringen (Inrikesdepartementet 1997-05-07): Av handlingarna framgår att Sigurd D. inte bor eller äger mark inom eller i sådan närhet av planområdet att han av det skälet har rätt att överklaga planbeslutet. Vad han anfört innebär inte heller att han på annan grund skulle ha rätt att överklaga beslutet. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - Hos Regeringsrätten överklagade Sigurd D. regeringens beslut. Han gjorde gällande att han var berörd av den beslutade detaljplanen bl. a. genom att han skulle komma att få en längre restid vid färd till Stockholm. - Regeringsrätten (1997-11-28, Tottie, Swartling, Holstad, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut kan inte överklagas. Regeringsrätten behandlar därför Sigurd D:s skrivelse som en ansökan om rättsprövning. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Sigurd D. har inte anfört någon omständighet som visar att regeringens beslut att avslå hans överklagande skulle strida mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1997-10-30, Bergquist)

*REGI

*INST