RÅ 1997 not 24

Oriktig rättstillämpning i mål om förtidspension (avslag)

Not 24. Ansökan av Bengt-Åke B. om resning i mål om förtidspension. - Bengt-Åke B. hade sedan juni 1976 uppburit hel förtidspension.Göteborgs allmänna försäkringskassa beslutade den 23 oktober 1990 att sänka den till Bengt-Åke B. utgående förtidspensionen till halv förtidspension fr.o.m. oktober 1990 med tillämpning av 16 kap. 7 § lagen om allmän försäkring. Bengt-Åke B. överklagade beslutet. Försäkringsrätten för Södra Sverige beslutade genom dom den 31 mars 1992 att förtidspensionen skulle minskas endast till två tredjedelar av hel förtidspension fr.o.m. oktober 1990. Sedan Bengt-Åke B. fullföljt sin talan beslutade Försäkringsöverdomstolen den 4 februari 1994 att inte meddela prövningstillstånd. Försäkringsrättens dom skulle därför stå fast. - Bengt-Åke B. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i förenämnda ärende. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Försäkringskassans och försäkringsrättens handläggning av ärendet visar på stora brister. Försäkringsrättens dom bygger inte på de handlingar som givits in till försäkringsrätten. Som förutsättning för att försäkringskassan skall ha rätt att minska hans förtidspension gäller att hans arbetsförmåga skall ha blivit väsentligt bättre. För att detta skall ha inträffat måste det ha inträtt en väsentlig förbättring i hans diabetessjukdom som han haft i 50 år, vilket strider mot all läkarvetenskap. - Bengt-Åke B. yrkade att Regeringsrätten skulle låta en specialist bedöma samtliga intyg som varit tillgängliga hos försäkringskassan och i försäkringsrätten samt att Regeringsrätten skulle låta Riksförsäkringsverket yttra sig över försäkringskassans handläggning av ärendet och om tjänstemännen hos försäkringskassan förfarit riktigt när de omprövat sina egna beslut. - Regeringsrätten (1997-01-31, Sjöberg, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att inhämta ytterligare utredning. - Regeringsrätten finner inte att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om ytterligare utredning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1997-01-09, Clémentz)

*REGI

*INST