RÅ 1997 not 248

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) / Ansökan om resning som gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes avvisades

Not 248. Ansökan av Sune B. om resning, m.m. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 20 februari 1996 dom angående Sune B:s inkomsttaxeringar 1989 och 1990. - Sune B. yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd och undanröja beskattningen av realisationsvinst avseende försäljning av bostadsrätter. I andra hand yrkade han att beräkningen av realisationsvinsten skulle nedsättas till 36 159 kr vid 1989 års taxering och till 21 795 kr vid 1990 års taxering. I tredje hand ansökte han om resning. -Regeringsrätten (1997-12-16, Brink, Sjöberg, Lindstam): Enligt 36 ∍ första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Den prövning som sker i ärendet om prövningstillstånd innefattar alltså ställningstagande till denna fråga. Någon särskild prövning skall därför inte ske på grund av resningsansökningen. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 1997-12-03, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST