RÅ 1997 not 25

Ansökan av Sture W. om resning i fråga om beräkning av pensionsgrundande inkomst

Not 25. Ansökan av Sture W. om resning i fråga om beräkning av pensionsgrundande inkomst. - Vid inkomsttaxeringen 1993 beskattades Sture W. för ersättning från den allmänna försäkringskassan med omkring 308 000 kr. Av beloppet avsåg omkring 133 000 kr under år 1992 utbetald sjukpenning avseende åren 1985-1991. Genom beslut den 4 augusti 1993 beräknades Sture W:s statliga inkomstskatt vid 1993 års taxering med tillämpning av reglerna för ackumulerad inkomst. - I ansökningen ansågs Sture W. yrka att den retroaktiva sjukpenningen såvitt gällde beräkning av pensionsgrundande inkomst skulle fördelas på åren 1985-1991 i likhet med vad som skett beträffande skatteberäkningen. Till stöd för sin talan anförde Sture W. bl.a. följande. Genom att sjukpenningen utbetalades retroaktivt år 1992 med ett stort belopp som avsåg ett flertal år hade den pensionsgrundande inkomsten för år 1992 kommit att överstiga ATP- taket med omkring 67 000 kr. Sistnämnda belopp kunde således sägas ha gått förlorat vid tillgodoräknande av ATP-poäng. -Regeringsrätten (1997-01-31, Sjöberg, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Någon laglig möjlighet att beräkna den pensionsgrundande inkomsten för åren 1985-1991 på det sätt Sture W. yrkat föreligger inte. Hans ansökan om resning kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1997-01-09, Clémentz)

*REGI

*INST