RÅ 1997 not 254

Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)

Not 254. Ansökan av Björn D. om resning i mål ang. arbetslöshetsförsäkring. - Länsrätten i Stockholms län meddelade den 26 april 1995 dom i mål om ersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring för Björn D. Sedan Björn D. fullföljt talan mot länsrättens dom beslöt Kammarrätten i Stockholm enligt protokoll den 12 juni 1996 att inte meddela prövningstillstånd i följd varav länsrättens avgörande skulle stå fast. Björn D. överklagade beslutet till Regeringsrätten. Regeringsrätten beslöt den 12 november 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen anhöll Björn D. om resning. Han anförde bl.a. att hans första besök på arbetsförmedlingen gjordes den 10 december 1991 och att hans ramtid därför skulle ändras till att avse perioden 1990-12-10--1991-12-10. -Regeringsrätten (1997-12-19, Björne, Tottie, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 ∍ andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 ∍ denna lag. Enligt 8 ∍ första stycket 4 prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 ∍ regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Det ifrågavarande målet har slutligt avgjorts av länsrätten. Detta innebär att kammarrätten och inte Regeringsrätten skall pröva resningsansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Björn D:s ansökning om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd I 1997-12-02, Bergquist). - (Anm. Med samma motivering avvisades samtidigt två andra ansökningar om resning.)

*REGI

*INST