RÅ 1997 not 26

Ansökan av Björn Ö. om resning i mål om inkomsttaxering. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 22 mars 1990 domar i mål angående inkomsttaxeringar 1984 och 1985 för Björn Ö. Sedan Björn Ö. fullföljt talan mot kammarrättens domar beslutade Regeringsrätten den 11 oktober 1991 att inte meddela prövningstillstånd

Not 26. Ansökan av Björn Ö. om resning i mål om inkomsttaxering. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 22 mars 1990 domar i mål angående inkomsttaxeringar 1984 och 1985 för Björn Ö. Sedan Björn Ö. fullföljt talan mot kammarrättens domar beslutade Regeringsrätten den 11 oktober 1991 att inte meddela prövningstillstånd. - Samma kammarrätt meddelade den 17 juni 1994 beslut i mål angående besvär i särskild ordning rörande inkomsttaxering 1986 för Björn Ö. Björn Ö. har överklagat detta beslut till Regeringsrätten (mål nr 4926-1994).-Björn Ö. ansökte om resning avseende inkomsttaxeringarna 1984-1986. Han gjorde gällande att försäkringsersättning på grund av en mellan honom och Försäkringsaktiebolaget Skandia träffad förlikning den 19 januari 1995 skulle beaktas vid taxeringarna. - Alternativt ansökte Björn Ö. om 1. "återställande av försutten taxeringsklagotid", 2. "fastställande av befintlig taxeringsrättelserätt" och 3. "d:o av ickeskattepliktighet". - Regeringsrätten (1997-02-05, Björne, Werner, Swartling, Nordborg). Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Såvitt avser Björn Ö:s inkomsttaxeringar 1984 och 1985 har inte framkommit några sådana förhållanden som enligt lagrummet kan utgöra grund för resning (i hithörande frågor, se bl.a. RÅ 1986 ref. 153). - Regeringsrätten har denna dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd i det av Björn Ö. överklagade målet rörande inkomsttaxering 1986 (mål nr 4926-1994). Frågan är då om det som Björn Ö. anfört i förevarande mål utgör grund för resning. Regeringsrätten finner att så inte är fallet. - Björn Ö. har inte heller visat att det finns fog för bifall till hans talan i övrigt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning avseende inkomsttaxeringarna 1984-1986. - Regeringsrätten avslår Björn Ö:s yrkanden i övrigt. (fd I 1997-01-09, Lindén)

*REGI

*INST