RÅ 1997 not 260

Ansökan av Bertil S. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Vid 1984 års taxering åsatte taxeringsnämnden Bertil S. inkomsttaxering efter skönsmässiga grunder avseende rörelse med 100 000 kr samt vägrade avdrag för obestyrkta räntekostnader och kostnader för dubbel bosättning. Bertil S. överklagade nämndens beslut hos länsrätten, som genom dom den 30 juni 1988 biföll överklagandet såvitt avsåg påförd inkomst av rörelse. Skattemyndigheten överklagade länsrättens dom och yrkade att Bertil S. skulle påföras taxering för inkomst av rörelse med 31 449 kr. Kammarrätten beslutade i dom den 1 oktober 1991 att bifalla skattemyndighetens yrkande. Domen vann laga kraft

länsrätten

Not 260. Ansökan av Bertil S. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Vid 1984 års taxering åsatte taxeringsnämnden Bertil S. inkomsttaxering efter skönsmässiga grunder avseende rörelse med 100 000 kr samt vägrade avdrag för obestyrkta räntekostnader och kostnader för dubbel bosättning. Bertil S. överklagade nämndens beslut hos länsrätten, som genom dom den 30 juni 1988 biföll överklagandet såvitt avsåg påförd inkomst av rörelse. Skattemyndigheten överklagade länsrättens dom och yrkade att Bertil S. skulle påföras taxering för inkomst av rörelse med 31 449 kr. Kammarrätten beslutade i dom den 1 oktober 1991 att bifalla skattemyndighetens yrkande. Domen vann laga kraft. - I ansökningen anhöll Bertil S. om resning i taxeringsmålet och anförde i huvudsak följande till stöd för sin talan. Under år 1983 hade han haft för avsikt att öppna egen stenmonteringsfirma, men kom aldrig igång med denna. I stället hade han fått arbete hos Stenfirma Bror Törner AB från den 20 maj 1983. Han och hans familj hade levt på bidrag innan han fick detta arbete. Under året hade han sålt fastigheten Ollonborren 2 med en förlust om 80 000 kr. Han hade också blivit eftertaxerad för traktamenten som han erhållit under dryga fem år hos Törners i Stockholm, trots att han varit bosatt i Motala. Han hade tidigare inte orkat ta itu med det beskedet. Detta hade föranlett att de tvingats leva på existensminimum sedan år 1994. -Regeringsrätten (1997-12-22, Brink, Sjöberg, Lindstam): Enligt 37 b ∍ förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Bertil S. har inte visat att det föreligger sådana skäl. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1997-12-02, Persson)

*REGI

*INST