RÅ 1997 not 261

Ansökan av Ruby S. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1990. - Med stöd av en kontantberäkning som visade underskott höjde taxeringsnämnden vid 1990 års taxering skönsmässigt den av Ruby S. deklarerade inkomsten av rörelse, varefter skattemyndigheten påförde henne skattetillägg. Ruby S. överklagade till Länsrätten i Stockholms län som i dom den 19 februari 1993 reducerade den skönsmässiga höjningen liksom underlaget för skattetillägg. Ruby S. överklagade till Kammarrätten i Stockholm som i dom den 12 december 1995 ytterligare reducerade den skönsmässiga höjningen och underlaget för skattetillägg. - I en ansökan om resning vidhöll Ruby S. att skönstaxeringen skulle undanröjas. Som skäl anförde hon att hon i sin deklaration till ledning för 1989 års taxering av misstag hade redovisat en och samma skuld två gånger, vilket medförde att den vid 1990 års taxering gjorda kontantberäkningen kom att grundas på det felaktiga antagandet att hon hade amorterat ett lån om 143 000 kr. Regeringsrätten avslog resningsansökningen i beslut den 27 december 1996, varvid i skälen för avgörandet framhölls att ansökningen inte innehöll något underlag i form av reverser e.d. som styrkte att dubbelföring faktiskt skett och att kontantberäkningen rätteligen inte borde ha gett underskott

Not 261. Ansökan av Ruby S. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1990. - Med stöd av en kontantberäkning som visade underskott höjde taxeringsnämnden vid 1990 års taxering skönsmässigt den av Ruby S. deklarerade inkomsten av rörelse, varefter skattemyndigheten påförde henne skattetillägg. Ruby S. överklagade till Länsrätten i Stockholms län som i dom den 19 februari 1993 reducerade den skönsmässiga höjningen liksom underlaget för skattetillägg. Ruby S. överklagade till Kammarrätten i Stockholm som i dom den 12 december 1995 ytterligare reducerade den skönsmässiga höjningen och underlaget för skattetillägg. - I en ansökan om resning vidhöll Ruby S. att skönstaxeringen skulle undanröjas. Som skäl anförde hon att hon i sin deklaration till ledning för 1989 års taxering av misstag hade redovisat en och samma skuld två gånger, vilket medförde att den vid 1990 års taxering gjorda kontantberäkningen kom att grundas på det felaktiga antagandet att hon hade amorterat ett lån om 143 000 kr. Regeringsrätten avslog resningsansökningen i beslut den 27 december 1996, varvid i skälen för avgörandet framhölls att ansökningen inte innehöll något underlag i form av reverser e.d. som styrkte att dubbelföring faktiskt skett och att kontantberäkningen rätteligen inte borde ha gett underskott. - I den förevarande ansökningen vidhöll Ruby S. åter att det var en dubbel skuldföring i 1989 års deklaration som hade föranlett att underskott uppkommit vid kontantberäkningen. Hon bifogade bl.a ett intyg och en låneavi från en bank. - Riksskatteverket godtog, efter kompletterande utredning, uppgiften att dubbelredovisning av ett lån hade skett i 1989 års deklaration samt godtog i sak att skönstaxeringen undanröjdes. -Regeringsrätten (1997-12-23, Tottie, Swartling, Holstad, Rundqvist, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det får numera anses klarlagt att Ruby S. i 1989 års deklaration redovisade samma skuld två gånger och att detta ledde till det felaktiga antagandet att hon under det nu aktuella beskattningsåret amorterat ett lån om 143 000 kr. Sedan den i länsrätten åberopade kontantberäkningen justerats med hänsyn härtill visar den ett överskott om drygt 60 000 kr. Därmed faller den huvudsakliga grunden för skönstaxering. - På grund av det anförda och med hänsyn till omständigheterna i övrigt finner Regeringsrätten att resning bör beviljas. Med utgångspunkt i de uppgifter om rörelsens resultat som Ruby S. lämnade i länsrätten och med tillämpning i övrigt av de beräkningsgrunder som kammarrätten använt kan inkomsten av rörelse bestämmas till 44 838 kr. - Vid denna bedömning uppkommer inte någon beskattningsbar inkomst. Vidare kommer underlaget för tilläggsbelopp att understiga det s.k. gränsbeloppet. Skattetillägget bör därför i sin helhet undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och undanröjer Ruby S:s inkomsttaxeringar 1990 och det henne påförda skattetillägget. (fd I 1997-10-12, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST