RÅ 1997 not 267

Ansökan av Roland S. om resning i mål om inkomsttaxering. Taxeringsnämnden bestämde Roland S:s inkomsttaxeringar vid 1989 års taxering enligt avgiven självdeklaration. Skattemyndigheten överklagade beslutet och yrkade att Roland S:s underskott av jordbruksfastighet skulle reduceras med 14 869 kr, utgörande inkomst av vissa leveranser. Roland S. invände att beloppet inte avsåg leveranser från honom utan från hans 15-årige son, som själv arrenderade en jordbruksfastighet. - Länsrätten i Örebro län biföll i dom den 12 april 1994 skattemyndighetens talan. I dom den 2 november 1995 avslog Kammarrätten i Jönköping Roland S:s överklagande av länsrättens dom. Sedan Roland S. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 15 juli 1997 att inte meddela prövningstillstånd

Not 267. Ansökan av Roland S. om resning i mål om inkomsttaxering. Taxeringsnämnden bestämde Roland S:s inkomsttaxeringar vid 1989 års taxering enligt avgiven självdeklaration. Skattemyndigheten överklagade beslutet och yrkade att Roland S:s underskott av jordbruksfastighet skulle reduceras med 14 869 kr, utgörande inkomst av vissa leveranser. Roland S. invände att beloppet inte avsåg leveranser från honom utan från hans 15-årige son, som själv arrenderade en jordbruksfastighet. - Länsrätten i Örebro län biföll i dom den 12 april 1994 skattemyndighetens talan. I dom den 2 november 1995 avslog Kammarrätten i Jönköping Roland S:s överklagande av länsrättens dom. Sedan Roland S. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 15 juli 1997 att inte meddela prövningstillstånd. - Roland S. ansökte om resning och yrkade att han, med hänsyn till att ifrågavarande inkomst på 14 869 kr påförts honom, skulle tillgodoföras avdrag för kostnader med 6 537 kr. Han anförde bl.a. att han av uppenbart förbiseende inte tillgodoräknats avdraget vid domstolarnas tidigare prövning. -Regeringsrätten (1997-12-30, Swartling, Rundqvist, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b ∍ förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Roland S. har inte visat skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd 1997-12-11, H. Lungren)

*REGI

*INST