RÅ 1997 not 268

Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)

Not. 268. Ansökan av Hendrik Jan H. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. Bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun beslutade den 23 januari 1997 att anta detaljplan för experimentbostäder inom fastigheterna Södertil 1:192 - 1:195 i Sigtuna stad och kommun i kommunen. - Sedan kommunfullmäktiges beslut överklagats beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län den 13 mars 1997 att avslå överklagandet och fastställa kommunens beslut att anta planen. - Hendrik Jan H. överklagade länsstyrelsens beslut. Han anförde härvidlag att på grund av höjdskillnaderna skulle den planerade parkeringsplatsen komma att ligga högre än hans bottenvåning vilket medförde att bilavgaser skulle komma att samlas och det skulle bli omöjligt att öppna dörren till terrassen. Kanske blev det rent av så att det överhuvudtaget inte gick att använda terrassen. Marken skulle bättre kunna användas som lekplats för barnen i området. -Regeringen (Inrikesdepartementet 1997-08-07): Regeringen finner att detaljplanen inte kan anses medföra en sådan försämring av närmiljön eller medföra sådana olägenheter i övrigt för Hendrik Jan H. att planen inte kan godtas. Överklagandet bör därför avslås. Regeringen avslår överklagandet. - Hendrik Jan H. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde i huvudsak följande. Han har inte överklagat detaljplanebeslutet bara för egen skull utan för nästan hela bostadsrättsföreningen. I regeringens beslut hade enbart berörts olägenheterna av detaljplanen för honom. Det viktigaste var att barnen i området behövde en trygg plats för lek i en vänlig miljö. Trots behovet av barnomsorgsplatser innebar planen att en barnstuga inte kom till stånd på den tomt som från början var avsedd för sådant ändamål. I ärendet hade nya anförda fakta inte blivit beaktade. - Regeringsrätten (1997-12-30, Tottie, Swartling, Holstad, Rundqvist, Eliason): Av 1 ∍ lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 ∍ regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet har felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Inte heller framgår det av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1997-11-26, Bergquist)

*REGI

*INST