RÅ 1997 not 270

Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)

Not 270. Ansökan av Britta R. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. Byggnadsnämnden i Flens kommun beslutade den 21 november 1995 att anta detaljplan för del av fastigheten Bettna-Ökna 7:1 (Bo Hage) i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Södermanlands län den 28 maj 1996 att inte ändra kommunens beslut att anta planen. - Britta R. överklagade länsstyrelsens beslut. Hon anförde därvid bl.a. att det privata förrådet och det stora pumphuset på promenadstigen förfulade miljön samt att det inom ett kollektiv som Bo Hage måste gälla samma rättigheter för alla. Hon yrkade att det privata förrådet skulle flyttas bort från allmänningen, att det stora pumphuset intill skulle flyttas längre upp i backen, att det planerade förrådet skulle utgå ur detaljplanen samt att stranden i möjligaste mån skulle återställas i tidigare skick. -Regeringen (Inrikesdepartementet 1996-09-12): Regeringen finner att detaljplanen i sig inte kan anses innebära sådana olägenheter för Britta R. att planen inte kan godtas. Vad Britta R. anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta planen. Fråga som rör tomtägarföreningens interna föreningsangelägenheter prövas inte i detta ärende. Överklagandet bör därför avslås. Regeringen avslår överklagandet. - I en skrivelse som i rubriken hänvisar till regeringens beslut den 12 september 1996 begärde Britta R. rättsprövning av byggnadsnämndens beslut "angående olovligt uppförda privata byggnader på gemensam mark inom Bo Hage Fritidsområde". Till stöd för framställningen anförde hon i huvudsak följande. Byggnadsnämnden hade felaktigt "beviljat bygglov i efterhand" för ett antal olovligt byggda privata pumphus uppförda på parkmark som inte fick bebyggas. Nämnden hade dessutom antagit detaljplanen utan hänsyn till föreslagna modifieringar. Utöver att byggnaderna förfulade den tidigare så vackra strandremsan blockerade de den stig som går längs stranden. Människor som inte bodde inom området uppfattade byggnaderna som en avspärrning av stranden, vilket stred mot allemansrätten. Det s.k. ägarintyg som gavs in till nämnden var kopplat till ett överlåtelseavtal enligt vilket de tidigare ägarna visserligen skänkte förrådet till föreningen men gjorde det på villkor att de själva skulle disponera utrymmet i samma utsträckning som tidigare och för all framtid. Regeringen påstod att detaljplanen inte innebar sådana olägenheter för henne att planen inte kunde godtas. Självklart innebar den olämpliga placeringen av de två stora bodarna på promenadstigen olägenheter också för många andra. - Regeringsrätten (1997-12-30, Tottie, Swartling, Holstad, Rundqvist, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 ∍ lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut följer att Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett förvaltningsärende av det aktuella slaget skall pröva om regeringens avgörande strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Av det sagda framgår att det förvaltningsbeslut som nu kan bli föremål för rättsprövning är regeringens beslut att avslå Britta R:s överklagande av länsstyrelsens beslut att inte ändra det kommunala beslutet om antagande av detaljplan för del av fastigheten Bettna-Ökna 7:1 i Flens kommun. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Det som Britta R. anfört till stöd för sin framställning visar inte att byggnadsnämnden eller länsstyrelsen i de hänseenden som hon berört gjort något misstag eller någon missbedömning som skulle kunna medföra att regeringens avslagsbeslut ansågs rättsstridigt. Inte heller i övrigt framgår klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1997-11-26, Bergquist)

*REGI