RÅ 1997 not 3

Inkomsttaxering, realisationsvinstberäkning (avslag)

Not 3. Ansökan av Aina L. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1990. - Aina L. avyttrade under år 1989 en fastighet. Vid inkomsttaxeringen 1990 frångick taxeringsnämnden hennes deklaration bl.a. genom att beräkna inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet till 95 000 kr mot deklarerade 0 kr. Nämnden hade vid beräkningen av realisationsvinst på grund av fastighetsförsäljningen vägrat avdrag dels för den del av förvärvspriset för fastigheten som avsåg inventarier, dels för ej specificerade förbättringskostnader. Aina L. överklagade beslutet. Länsrätten i Stockholms län lämnade i dom den 24 september 1992 överklagandet utan bifall med motiveringen att Aina L. inte hade tillfredsställande visat att åsatta taxeringar blivit för högt beräknade. Aina L. fullföljde talan mot domen hos Kammarrätten i Stockholm, som enligt dom den 31 oktober 1994 delade länsrättens bedömning. Regeringsrätten beslöt den 31 maj 1995 att inte meddela prövningstillstånd med anledning av Aina L:s överklagande av kammarrättens dom. - Aina L. ansökte om resning. Som skäl anförde hon att vid försäljningen av fastigheten ingick inventarier för 60 000 kr som hon köpt för 100 000 kr när fastigheten förvärvades. Hon vill inte betala skatt för förlusten på dessa inventarier samtidigt som också fastighetsförsäljningen innebar förlust för henne. -Regeringsrätten (1997-01-07, Brink, Sjöberg, Baekkevold): Aina L. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning skall därför inte beviljas. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-12-03, Ekroth)

*REGI

*INST