RÅ 1997 not 35

Kammarrätt skulle ta ställning till ansökan om resning i ett kommunalt ärende / Kammarrätt skulle ta ställning till ansökan om rättsprövning av ett kommunalt beslut

Not 35. Ansökan av Bo C. J. S. om rättsprövning, alternativt resning. - Bo C. J. S. ansökte om rättsprövning av ett av Kommunstyrelsens i Vallentuna kommun arbetsutskott den 22 februari 1996 fattat beslut. Alternativt ansökte han om resning i ärendet. -Regeringsrätten (1997-02-21, Tottie, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § tredje stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut prövar Regeringsrätten avgöranden av regeringen och kammarrätt avgöranden av en förvaltningsmyndighet inom kammarrättens domkrets. Det ankommer därför på Kammarrätten i Stockholm att ta ställning till ansökningen om rättsprövning. - Enligt 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Det ankommer således på Kammarrätten i Stockholm att ta ställning även till ansökningen om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna och överlämnar dem till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd 1997-01-28, G. Mattsson)

*REGI

*INST