RÅ 1997 not 36

Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (avslag) / Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (resningsärende, avslag)

Not 36. Ansökan av Viveca S. om resning i ett ärende ang. sjukpenninggrundande inkomst. - Älvsborgs läns allmänna försäkringskassa beslutade den 12 november 1992 att Viveca S:s sjukpenninggrundande inkomst av egen verksamhet - annat förvärsarbete - skulle bestämmas till 110 000 kr fr.o.m. den 7 oktober 1992. Försäkringskassan omprövade beslutet den 12 januari 1993 och fann inte anledning att ändra sin tidigare bedömning. I överklagande hos Länsrätten i Älvsborgs län yrkade Viveca S. att även ett s.k. Starta eget-bidrag om 89 000 kr som hon erhållit skulle ingå i den sjukpenninggrundande inkomsten. Länsrätten avslog genom dom den 15 mars 1993 överklagandet. Viveca S. överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg varvid hon i första hand vidhöll det i länsrätten framställda yrkandet. I andra hand yrkade hon att hon skulle berättigas kvarstå i den sjukpenninggrundande inkomst som hon hade innan hon blev arbetslös och att denna inkomst skulle anpassas efter löneutvecklingen. Kammarrätten avslog genom dom den 29 juni 1994 överklagandet. Sedan Viveca S. fullföljt sin talan beslutade Försäkringsöverdomstolen den 8 maj 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen yrkade Viveca S. att hon skulle kvarstå med den sjukpenninggrundande inkomst som hon varit placerad i innan hon blivit arbetslös och erhöll Starta eget-bidrag. Alternativt yrkade hon att Starta eget-bidraget skulle ingå i den sjukpenninggrundande inkomsten. -Regeringsrätten (1997-02-26, Wadell, Sjöberg, Holstad): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Viveca S. har inte anfört någon omständighet som visar att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Anledning att bevilja resning föreligger därför inte. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-02-11, Clémentz)

*REGI

*INST