RÅ 1997 not 40

Ansökan som kommit in till Regeringsrätten före den 1 april överlämnad till kammarrätt / Ansökan om resning som kommit in till Regeringsrätten före den 1 april överlämnat till kammarrätt

Not 40. Ansökan av Hans I. om resning i ett ärende ang. inkomstaxering. - I avsaknad av självdeklaration från Hans I. åsatte taxeringsnämnden honom år 1987 taxering efter skönsmässig grund samt påförde lokala skattemyndigheten honom skattetillägg och förseningsavgift. Hans I. inkom med överklagande den 28 juli 1988 och bifogade en deklaration. Länsrätten i Stockholms län, som fann att överklagandet inkommit för sent och att rätt till besvär i särskild ordning inte förelåg, beslutade den 19 september 1991 att avvisa överklagandet avseende inkomsttaxeringarna. Hans I. yrkade i kammarrätten att hans i särskild ordning anförda besvär skulle tas upp till prövning. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 23 november 1993 att avslå överklagandet. I beslut den 15 mars 1995 beslutade kammarrätten vidare att avvisa Hans I:s överklagande av kammarrättens beslut, eftersom överklagandet inkommit för sent. - I ansökningen, som inkom till Regeringsrätten den 7 februari 1995, anhöll Hans I. om resning. -Regeringsrätten (199-03-05, Brink, Tottie, Baekkevold): Hans I:s ansökan, som avser ett ärende som slutligt avgjorts av taxeringsnämnden, inkom till Regeringsrätten före utgången av mars 1995. Enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1995:21) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar får Regeringsrätten överlämna ett sådant ärende till kammarrätten. Regeringsrätten finner att ett överlämnande bör ske i förevarande fall. - Regeringsrätten överlämnar ansökningen om resning till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd II 1997-02-05, Persson). - (Anm. Samma dag och med liknande motivering överlämnade Regeringsrätten två andra resningsansökningar till Kammarrätten i Stockholm).

*REGI

*INST