RÅ 1997 not 44

Beslut i fråga om föreläggande för kommun att sörja för eller tillse att en allmän va-anläggning kommer till stånd

Not 44. Ansökan av Arne S. om rättsprövning av beslut ang. föreläggande enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VA-lagen). - Sedan bl.a. Arne S. hos länsstyrelsen i Malmöhus län begärt att Höganäs kommun skulle föreläggas att utföra allmän va-anläggning inom Brandstorpsbäckens avrinningsområde i kommunen avslog länsstyrelsen enligt beslut den 16 december 1994 framställningen. - Arne S. överklagade länsstyrelsens beslut. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1996-10-03): Regeringen prövar endast frågan om det föreligger skäl att förelägga kommunen att sörja för eller tillse att en allmän va-anläggning kommer till stånd. Regeringen finner därvid inte att förhållandena i området är sådana att det med hänsyn till hälsoskyddet krävs att vattenförsörjning och avlopp för Brandstorpsbäckens avrinningsområde ordnas i ett större sammanhang. Överklagandena bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandena. - Arne S. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. Han anförde bl.a. följande. Regeringen har genom felaktiga rättsregler konfirmerat länsstyrelsens bedömning av lämpligheten att befria Höganäs kommun från såväl den ekonomiska som i Va-lagen stadgade skyldigheten att utföra och ansvara för ur miljösynpunkt godkända avlopp. Prövning av lämpligheten i ett mål faller enligt vedertagen praxis inte under förvaltningsdomstolarnas domvärjo. Regeringen har beslutat rörande lämpligheten i avloppstvisten, men undvikit att pröva lagligheten. I akten saknas handlingarna från EG-kommissionens beslut år 1991 att alla avlopp i Europa före år 2000 skall gå genom reningsverk. Lagtolkning av dessa dokument bör inhämtas genom EG-domstolens förhandsbesked i målet. Arne S. yrkade att ett interimistiskt beslut skulle fattas. - Regeringsrätten (1997-03-10, Brink, Tottie, Werner, Baekkevold, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Enligt 2 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar skall kommunen, om vattenförsörjning och avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse med hänsyn till hälsoskyddet behöver ordnas i ett större sammanhang, sörja för eller tillse att allmän va-anläggning kommer till stånd så snart det kan ske. Regeringsrätten finner att regeringens beslut inte strider mot denna rättsregel på det sätt som sökanden angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1997-02-04, Olsson)

*REGI

*INST