RÅ 1997 not 47

Ansökan av Wolfgang G. om resning i ärende ang. beräkning av pensionsgrundande inkomst

Not 47. Ansökan av Wolfgang G. om resning i ärende ang. beräkning av pensionsgrundande inkomst. - Enligt beslut den 23 oktober 1989 avslog Regeringsrätten en ansökan av Wolfgang G. om resning i ärende angående beräkning av pensionsgrundande inkomst för inkomståret 1967. Den 6 november 1992 meddelade Regeringsrätten beslut med anledning av ytterligare en ansökan om resning av Wolfgang G. Denna ansökan avsåg beräkning av pensionsgrundande inkomst för inkomståren 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 och 1984. I ansökningen begärde Wolfgang G. dessutom att vissa mål hos Länsrätten i Uppsala län avseende beräkning av pensionspoäng för 1986 och efterföljande år skulle flyttas över till och prövas samtidigt av Regeringsrätten. Enligt beslutet den 6 november 1992 avslog Regeringsrätten ansökningen vad avsåg inkomståren 1978, 1979, 1980, 1981,1982 och 1984. I övrigt avvisades ansökningen. - Wolfgang G. yrkade i förevarande ansökan att Regeringsrätten skulle bevilja resning i Regeringsrättens tidigare mål avseende hans pensionsgrundande inkomst för åren 1967, 1978-1982 och 1984 och att en förnyad genomgång skulle göras av samtliga handlingar. Han yrkade även att hans mål hos Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2337--2339-1993, avseende beräkning av pensionsgrundande inkomst för åren 1986-1988 skulle flyttas över från kammarrätten till Regeringsrätten och prövas samtidigt av Regeringsrätten. -Regeringsrätten (1997-03-13, Björne, Swartling, Holstad, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Wolfgang G. har inte visat att det i Regeringsrättens tidigare mål förekommit något sådant förhållande som enligt lagrummet kan utgöra grund för resning. - De mål angående beräkning av pensionsgrundande inkomst för åren 1986-1988 som är föremål för prövning hos Kammarrätten i Stockholm kan inte prövas av Regeringsrätten i förevarande ordning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen i vad avser inkomståren 1967, 1978-1982 och 1984 samt avvisar ansökningen i övrigt. (fd I 1997-02-18, Hartzell)

*REGI

*INST