RÅ 1997 not 48

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) / Ansökan om resning som gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes avvisades

Not 48. Ansökan av Lars S. om resning i mål om inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden avvek från Lars S:s deklaration genom att med tillämpning av bestämmelsen rörande interna aktieöverlåtelser uppta hela köpeskillingen vid avyttring av aktier i AB Jober Sport till beskattning.Lars S. överklagade till Länsrätten i Stockholms län som i dom den 25 september 1992 avslog besvären. I Kammarrätten i Stockholm yrkade Lars S. att bli taxerad enligt deklarationen. Kammarrätten avslog överklagandet. - I överklagandet fullföljde Lars S. sin i kammarrätten förda talan och yrkade alternativt resning. - Regeringsrätten (1997-03-17, Brink, Baekkevold, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Lars S. har i rätt tid överklagat kammarrättens dom. Hans överklagande har sålunda kunnat prövas i ordinär väg. Skäl att särskilt pröva hans resningsyrkande finns därför inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess. (fd II 1997-02-20, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST