RÅ 1997 not 49

Fråga dels om Taxi Bladet var att bedöma som fackpress dels om publikationen var att anse som annonsblad / Reklamskatt (fråga dels om Taxi Bladet var att bedöma som fackpress dels om publikationen var att anse som annonsblad

Not 49. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. reklamskatt. - Taxi Trafikförening u.p.a. ansökte om förhandsbesked ang. befrielse från reklamskatt enligt 24 § andra stycket reklamskattelagen, RSL. Av handlingarna framgick följande: Ca 1 procent av medlemsavgifterna avser "Taxi Bladet". Publikationen ges ut i en upplaga om ca 5 000 exemplar, varav ca 1 100-1 200 avser medlemmarna, ca 3 600 medlemmarnas anställda och ca 200 anställda i Taxi Trafikförening u.p.a. (föreningen). 25-30 procent av kostnaderna för publikationen täcks av annonsintäkterna. I ärendet hade nr 4-6 1994 och nr 1-3 1995 av publikationen getts in. -Skatterättsnämnden (1996-04-01, Stegard, Wingren, Edlund, Lindberg, Peterson, Rabe, Zackari): Föreningen har rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL) för annonser i publikationen "Taxi Bladet". - Motivering. Nämndens prövning avser endast frågan huruvida föreningen har rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § första stycket RSL. - Enligt 24 § första stycket RSL skall till skattskyldig, som redovisat reklamskatt för annonser i självständig periodisk publikation, som har karaktär av dagspress, populärpress eller fackpress, ske återbetalning av reklamskatten, dock med vissa begränsningar i förhållande till annonsomsättningen. Av anvisningarna till nämnda paragraf framgår att sådan rätt till återbetalning av skatt inte föreligger i fråga om skattskyldig som ger ut annonsblad, program, katalog eller liknande trycksak. Periodisk publikation som innehåller annonser och som till övervägande del tillhandahålls gratis eller till pris som avsevärt understiger vad som är skäligt anses som annonsblad. - I ärendet uppkommer dels frågan om publikationen "Taxi Bladet" har karaktär av sådan fackpress som avses i 24 § första stycket RSL, dels om publikationen skall anses till övervägande del tillhandahållas gratis eller till pris som avsevärt understiger vad som är skäligt och därför bedömas som ett annonsblad enligt andra stycket av anvisningarna till nämnda paragraf. - Vad gäller frågan om "Taxi Bladet" har karaktär av fackpress eller inte, ges varken i lagtexten eller i förarbetena till RSL någon närmare ledning för bedömningen av vilka publikationer som skall anses utgöra fackpress enligt 24 § RSL. För tolkningen av innebörden av begreppet kan dock enligt nämndens mening viss ledning erhållas från det av tidskriftsutredningen avgivna betänkandet "Stöd till organisationstidskrifter", Ds Fi 1976:7. Enligt utredningen avses med fackpress tidskrifter "som är specialiserade till sitt innehåll och vänder sig till personer inom ett speciellt yrke, med ett speciellt intresse eller dylikt" (s. 99). Av ett uttalande av skatteutskottet (SkU 1975:12 s. 11) framgår indirekt att de s.k. medlemsbladen normalt bör bedömas som sådan fackpress som avses i 24 § första stycket RSL. Enligt nämndens bedömning får publikationen "Taxi Bladet" anses ha karaktär av fackpress i den mening som avses i det aktuella lagrummet. - Vad härefter gäller frågan om tillämpningen av bestämmelserna i andra stycket av anvisningarna till 24 § RSL om när en periodisk publikation skall anses som annonsblad, framgår det av förarbetena till bestämmelsen (SkU 1974:34 s. 17) att avsikten med kravet, att en publikation inte får tillhandahållas till ett pris som avsevärt understiger vad som är skäligt, inte har varit att det pris som tas ut för en tidning skall behöva stå i en bestämd relation till framställningskostnaderna, utan bestämmelsen avser att hindra att regeln för gratisutdelning kringgås genom att publikationen åsätts ett närmast symboliskt pris. Vidare uttalas i SkU 1975:12 s. 11 att medlemsblad normalt inte är att betrakta som annonsblad, eftersom de inte anses tillhandahållna gratis utan mot ersättning genom medlemsavgifterna. - Vad beträffar frågan om publikationen "Taxi Bladet" är att anse som ett annonsblad gör nämnden följande bedömning. - Det förhållandet att medlemsavgift till föreningen utgår med utgångspunkt i antalet anslutna taxibilar innebär visserligen att medlemsavgiftens storlek inte är helt korrelerad till antalet anställda hos respektive medlem. - Detta förhållande bör dock inte medföra att publikationen skall anses tillhandahållen gratis till de anställda, utan medlemmarna får genom sina medlemsavgifter anses lämna ersättning inte bara för sina egna utan även för de anställdas exemplar av publikationen. Med hänsyn till vad som upplysts i ärendet får, särskilt mot bakgrund av det tidigare redovisade uttalandet i SkU 1974:34 s. 17, den del av medlemsavgiften som kan anses utgöra ersättning för publikationen anses utgöra ett skäligt pris för denna. Publikationen är således inte att betrakta som ett annonsblad enligt anvisningarna till 24 § RSL. På grund härav och då "Taxi Bladet" inte heller kan hänföras till annan i nämnda anvisningar omnämnd trycksak, är föreningen berättigad till återbetalning av reklamskatt. - Riksskatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle ändra beslutet och förklara att Taxi Trafikförening u p a inte har rätt till återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen Taxi Bladet. - Regeringsrätten (1997-03-18, Björne, Wadell, Sjöberg, Holstad, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 1997-02-19, Jansson)

*REGI

*INST