RÅ 1997 not 51

Bidrag för röjning av äppelodling ansågs som intäkt av näringsverksamhet för det år då bidraget uppburits (förhandsbesked)

Not 51. Överklagande av Hans A. av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde Hans A. bl.a. följande: Han hade sedan länge bedrivit en fruktodling på en areal om 10,6 ha. Under år 1995 erhöll han röjningsbidrag med stöd av rådets förordning (EEK) nr 1200/90 om förbättring av gemenskapens produktion av äpplen och en särskild förordning (SFS 1995:5). - Samtliga 10,6 ha var röjda och ersättningen motsvarade 7,7 ha. Skälet till diskrepansen var att bidragsberättigad odling endast var äppleodling med träd som är yngre än 20 år. - Av skrivelse från RSV angående den skattemässiga behandlingen av EU- röjningsbidrag till äppleodlare kunde utläsas att, enligt RSV:s bedömning, hela det erhållna bidraget skulle beskattas för det beskattningsår under vilket beslut om stöd erhölls. - Genom röjningen har egendom av fast egendoms natur avhänt. Fråga uppkom om det bidrag som var förutsättningen för avhändandet skatterättsligt kunde jämställas med ersättning vid delavyttring av fastighet. Detta skulle innebära att det erhållna röjningsbidraget skulle beskattas enligt reavinstreglerna. - För det fall att det erhållna röjningsbidraget inte skulle beskattas enligt reavinstreglerna torde beskattning ske i inkomstslaget näringsverksamhet. Enligt RSV:s uppfattning skulle någon periodisering inte ske av bidraget. - Frågan var om beskattning av erhållet röjningsbidrag i inkomstslaget näringsverksamhet skulle ske utifrån de principer RSV angav, eller om beskattning skulle ske utifrån annan grund? -Skatterättsnämnden (1996-05-24, Sandström, Wingren, Johansson, Melz, Nord, Virin, Öqvist): Bidraget skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet vid 1996 års taxering. - Motivering. Hans A. har under 1995 röjt hela sin äppleodling. Med anledning av röjningen har han fått ett sådant röjningsbidrag som avses i SFS 1995:5. Röjningsbidragen grundas på rådets förordning (EEG) nr 1200/90 om förbättring av gemenskapens produktion av äpplen och betalas ut av Statens jordbruksverk efter beslut av länsstyrelsen. - Röjningsbidraget utgör kompensation för kostnader för röjningen och för inkomstbortfall. En förutsättning för att röjningsbidrag skall utgå är att nya äppleträd inte planteras på den röjda marken under 15 år. Hans A:s frågor gäller om bidraget skall beskattas enligt reavinstreglerna eller i inkomstslaget näringsverksamhet och om - i det senare fallet - bidraget skall periodiseras. - Enligt 2 kap. 1 § jordabalken är på rot stående träd tillbehör till fastigheten på samma sätt som växande gröda eller naturlig gödsel som finns på fastigheten. En förutsättning för att ersättning som är hänförlig till sådana fastighetstillbehör skall kunna beskattas enligt reavinstreglerna är i princip att ersättningen utgår i samband med att fastigheten i sig överlåts mot vederlag eller förfoganderätten till den inskränks genom en allframtidsupplåtelse. Någon sådan överlåtelse eller upplåtelse är det inte fråga om i detta fall. Reavinstreglerna är därför inte tillämpliga. Röjningsbidraget är i stället att se som ett från staten utgående stöd för Hans A:s näringsverksamhet (näringsbidrag). - I punkt 9 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) regleras hur beskattningen skall ske av näringsbidrag som används på olika sätt. Bl.a. gäller enligt fjärde stycket att bidrag för på en gång avdragsgilla utgifter skall beskattas omedelbart. Stycket är tillämpligt på den del av röjningsbidraget som avser utgifter för röjning. Vad gäller den del av bidraget som avser framtida inkomstbortfall skall beskattning ske i enlighet med vad som följer av en tillämpning av god redovisningssed. Eftersom bidraget i denna del inte är kopplat till annan prestation från Hans A:s sida än att avstå från nyplantering skall det intäktsredovisas och beskattas omedelbart. - Hos Regeringsrätten yrkade Hans A. att Skatterättsnämndens skulle beslut ändras på så sätt att Regeringsrätten förklarade att det erhållna röjningsbidraget skulle beskattas enligt realisationsvinstreglerna. Om bidraget skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, yrkade han att bidraget till den del det använts för annat än utgifter för röjning skulle periodiseras under den tid som det avsåg åtagandet att avstå från nyplantering och täckandet av framtida inkomstbortfall, dvs. under 15 år. - Riksskatteverket bestred bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1997-03-21, Brink, Tottie, Werner, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens beslut. (fd II 1997-03-05, Karlsson)

*REGI

*INST