RÅ 1997 not 53

Ansökan av Anna M. om resning i mål om inkomsttaxering

Not 53. Ansökan av Anna M. om resning i mål om inkomsttaxering. - Vid 1989 års taxering åsatte taxeringsnämnden i avsaknad av självdeklaration Anna M. inkomsttaxering efter skönsmässiga grunder, varvid den taxerade inkomsten upptogs till 1 000 000 kr. Anna M. inkom med överklagande den 12 oktober 1992 och bifogade en deklaration enligt vilken hennes taxerade inkomst uppgick till 259 900 kr. Länsrätten i Stockholms län, som fann att överklagandet kommit in för sent och att rätt till besvär i särskild ordning inte förelåg, beslutade den 26 februari 1993 att avvisa överklagandet avseende inkomsttaxeringen. I beslut den 9 maj 1994 beslutade länsrätten vidare att avvisa Anna M:s överklagande av länsrättens beslut, eftersom överklagandet kommit in för sent.-Anna M. ansökte hos Regeringsrätten om resning i taxeringsmålet och anförde i huvudsak följande till stöd för sin talan. Skälet till att hon inte avgivit självdeklaration i rätt tid eller anfört besvär över den åsatta taxeringen var personliga problem i samband med en skilsmässa. Hon hade helt enkelt inte kunnat upprätta sina deklarationer. Numera hade hon hjälp med detta. Vidare var fråga om en mycket stor övertaxering. - Riksskatteverket motsatte sig inte att Anna M. beviljades resning och tillstyrkte vidare att taxeringarna bestämdes i enlighet med den till länsrätten ingivna deklarationen. - Regeringsrätten (1997-03-21, Brink, Werner, Baekkevold, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att det föreligger synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning bör därför beviljas. Regeringsrätten finner i likhet med Riksskatteverket att inkomsttaxeringarna bör bestämmas i enlighet med den ingivna självdeklarationen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och bestämmer, med ändring av taxeringsnämndens beslut, Anna M:s inkomsttaxering 1989 till följande belopp (här uteslutna). (fd II 1997-02-26, Persson)

*REGI

*INST