RÅ 1997 not 54

Ansökan av Erdogan C. om resning i mål om förtidspension/sjukbidrag samt ansökan om återställande av försutten tid i samma mål

Not 54. Ansökan av Erdogan C. om resning i mål om förtidspension/sjukbidrag samt ansökan om återställande av försutten tid i samma mål. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa avslog enligt beslutsmeddelande den 2 april 1991 Erdogan C:s ansökan om förtidspension/sjukbidrag. Erdogan C. överklagade beslutet. I dom den 24 januari 1992 avslog Försäkringsrätten för Mellansverige överklagandet. - Erdogan C. ansökte om resning och återställande av försutten tid. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Hans ansökan om förlängt sjukbidrag från september 1990 avslogs av försäkringskassan. Då han själv inte kunde skriva ett överklagande fick han hjälp av socialsekreteraren Lena Hedin att upprätta en skrivelse till försäkringsrätten. Försäkringsrätten ändrade inte beslutet. Han tog då kontakt med konsumentvägledaren Bengt Karlsson i Haninge kommun vilken lovade hjälpa honom med ett nytt överklagande. Bengt Karlsson insjuknade dock och intogs akut för hjärtoperation den 13 mars 1992. Han kunde därför inte fullfölja sitt åtagande. Själv hade Erdogan C. varit alltför sjuk och deprimerad för att orka få till stånd någon ändring vad gäller försäkringskassans beslut. Han hade varit helt sjukskriven från september 1985 t.o.m. september 1989. Från oktober 1989 till augusti 1990 uppbar han helt sjukbidrag. Perioden september 1990 - november 1991 hade han inte tillerkänts någon ersättning från socialförsäkringen. Genom beslut av försäkringskassan den 22 april 1993 hade han retroaktivt beviljats helt sjukbidrag fr.o.m. december 1991. Eftersom han saknat sjukbidrag och ej heller varit sjukpenningplacerad från september 1990 hade han nu inte längre rätt till någon kompletterande sjukförsäkring från arbetsmarknadsförsäkringar. Han åberopade vidare ett intyg den 30 mars 1994 från kuratorn Bertil Petersson. -Regeringsrätten (1997-03-21, Björne, Werner, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att, om tiden för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, tiden får återställas. Utredningen i målet ger inte vid handen att Erdogan C. försuttit tiden för överklagande på grund av någon omständighet som utgör giltig ursäkt. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen får resning beviljas i mål eller ärende, om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Erdogan C. har inte visat att det föreligger sådana synnerliga skäl för ny prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1997-02-25, Liljeros)

*REGI

*INST