RÅ 1997 not 55

Ansökan av Anders E. T. om resning i patentmål

Regeringsrätten

Not 55. Ansökan av Anders E. T. om resning i patentmål. - Patent- och registreringsverket beslutade den 10 juli 1985 att avslå en patentansökan av Anders E. T. I beslut den 27 januari 1987 avslog Patentbesvärsrätten ett överklagande av honom. Regeringsrätten beslutade den 13 september 1988 att inte meddela prövningstillstånd.-Anders E. T. ansökte om resning i målet och anförde i huvudsak följande. Det europeiska patentverket (EPO) hade beviljat patent på hans uppfinning i Frankrike, Storbritannien och Tyskland. EPO:s praxis borde tjäna till ledning även vid tillämpning av den svenska patentlagen. Att EPO:s praxis inte beaktats hade medfört att han förvägrats ett rättmätigt patentskydd i sitt eget land. - Regeringsrätten (1997-03-24, Björne, Sjöberg, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Anders E. T. har inte visat att det föreligger några sådana skäl. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-03-06, Lénberg Karlsson)

*REGI

*INST