RÅ 1997 not 57

Kammarrättens sammansättning i mål ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen / Kammarrättens sammansättning (mål som avgjorts utan medverkan av särskilda ledamöter återförvisades)

Not 57. Överklagande av Gunnar B. m.fl. ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen. -Kammarrätten i Stockholm (1994-11-16, Rydholm, Dinnetz, Gustafson) avslog klagomål som Gunnar B. m.fl. anfört över ett beslut den 29 september 1994 av kommunfullmäktige i Västerås kommun. - Gunnar B. m.fl. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1997-03-25, Björne, Sjöberg, Swartling, Holstad, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Klagandena har hos kammarrätten överklagat Kommunfullmäktiges i Västerås kommun beslut den 29 september 1994, § 158, av innebörd att kommunen åtar sig borgen för Bostadsrättsföreningen Anund på Bjurhovda om 25 miljoner kr med vissa villkor om pantsäkerhet samt under förutsättning av antingen underborgen av HSB:s riksförbund eller att HSB Värmland förvärvar en viss fastighet för 4 miljoner kr. Klagandena har yrkat att beslutet upphävs. Till stöd härför har de åberopat bl.a. att det strider mot lagen om kommunalt stöd till bostäder och socialtjänstlagen samt att bostadsförsörjningslagen har upphävts. Med hänvisning härtill har klagandena bl.a. anfört att kommunfullmäktige överskridit sin befogenhet genom att fatta beslutet. - Kammarrätten har avgjort målet utan medverkan av sådana särskilda ledamöter som enligt 13 a § första stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall ingå i kammarrätten vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagandet hos kammarrätten var inte av sådan beskaffenhet att kammarrätten enligt 13 a § andra stycket samma lag var domför utan de särskilda ledamöterna. Kammarrättens dom skall därför upphävas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och visar målet åter till kammarrätten för ny behandling. (fd I 1997-03-06, Persson)

*REGI

*INST