RÅ 1997 not 70

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 70. Överklagande av Rade C. ang. återbetalning av förtidspension och ansökan om resning. - Rade C. yrkade att Regeringsrätten skulle efterge återbetalningsskyldigheten för uppburen förtidspension samt förordna att kammarrättens dom och försäkringskassans beslut tills vidare inte skulle gälla. Om prövningstillstånd skulle vägras ansökte han om resning. Han åberopade vad han anfört i länsrätten och kammarrätten samt anförde vad avsåg grunden för ansökan om resning följande. Hans ärende för tankarna till condictio indebiti och de rättsgrundsatser som gäller för detta institut, vilket bör medföra en jämkning till noll i målet. Denna fråga har emellertid inte prövats av underinstanserna. Måhända är det därför så att den angivna grunden condictio indebiti är en ny omständighet som utgör grund för resning. -Regeringsrätten (1997-04-23, Sjöberg, Swartling, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Den prövning som sker i ärendet om prövningstillstånd innefattar alltså ställningstagande till denna fråga. Någon särskild prövning skall därför inte ske på grund av resningsansökningen. - Vad Rade C. anfört i Regeringsrätten utgör inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd I 1997-04-08, Nielsen)

*REGI

*INST