RÅ 1997 not 72

Klaganden ansågs inte ha rätt att föra talan mot kammarrätts beslut i LVU-mål eftersom hon inte fört talan i kammarrätt och beslutet inte gått henne emot

Not 72. Överklagande av Anitha R. ang. vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). - Efter ansökan av Sociala distriktsnämnden nr 15 i Stockholms stad förordnadeLänsrätten i Stockholms län (1996-10-30) att Anitha R. skulle beredas vård med stöd av 1 § andra stycket samt 2 och 3 §§ LVU. - Anitha R:s moder Maria F. överklagade domen till kammarrätten och yrkade att omhändertagandet skulle ske endast med stöd av 1 § andra stycket och 3 § LVU. - Kammarrätten i Stockholm (1996-12-18) tog inte upp Maria F:s talan till prövning. - Hos Regeringsrätten yrkade Anitha R. att sociala distriktsnämndens ansökan om vård jämlikt LVU skulle avslås eftersom behövlig vård kunde ges på frivillig väg. - Regeringsrätten (1997-04-24, Tottie, Werner, von Bahr, Baekkevold, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Anitha R. har inte fört talan i kammarrätten. Med hänsyn härtill och då kammarrättens beslut inte gått henne emot har hon inte rätt att överklaga kammarrättens beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess. (fd II 1997-03-20, Gustafson)

*REGI

*INST