RÅ 1997 not 74

Oriktig rättstillämpning i mål om körkort (avslag)

Not 74. Ansökan av Stefan J. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län återkallade enligt dom den 15 augusti 1990 Stefan J:s körkort då han ansågs opålitlig i nykterhetshänseende. Spärrtiden bestämdes till nio månader. Kammarrätten i Göteborg ändrade enligt dom den 9 november 1990, som vann laga kraft, inte länsrättens dom. - Stefan J. ansökte om resning och anförde bl.a. följande. LOB- rapporterna stämmer inte. En av rapporterna är en ren konstruktion där han påstås ha varit på en plats, trots att han då ej lämnat tillnyktringscell på polishuset. Dessutom är de s.k. LOB-arna gjorda på busshållplats, vilket torde bevisa en persons vilja att ej köra vid berusat tillstånd. En anmälan med de brister som finns i rapporterna är inte godtagbart dokument att använda som underlag för återkallelse av körkort. Han har inget problem med droger trots LVM-domar. -Regeringsrätten (1997-04-08, Björne, Wadell, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet har inte förekommit någon omständighet som utgör skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd 1997-04-08, Vennersten)

*REGI

*INST