RÅ 1997 not 75

Särskilda skäl ansågs föreligga att bevilja kontant arbetsmarknadsstöd till person som bedrev studier på deltid

Not 75. Överklagande av Arbetsmarknadsstyrelsen ang. kontant arbetsmarknadsstöd. - Länsarbetsnämnden i Blekinge län avslog enligt beslut den 4 oktober 1995 och omprövningsbeslut den 7 november 1995 Jessica T:s ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) i samband med studier under en viss period. - I länsrätten vidhöll Jessica T. sin ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd och anförde följande. Hon har tidigare intygat att hon kommer att avbryta studierna om hon erhåller ett heltidsarbete. Hon anser inte att utbildningen utgör ett hinder för henne att söka såväl hel- som deltidsarbeten. Som studerande vid Folkuniversitetet i Växjö är hon inte berättigad till studiemedel vilket gör att kontant arbetsmarknadsstöd är enda möjligheten för henne att försörja sig. Genom utbildningen Design, Illustration och Formgivning, vilken hon nu läser lär hon sig grunderna inom området och hennes möjligheter ökar att sedan kunna söka till högskolan. Jessica T. anser att det är ett stort problem att det inte finns några arbeten att söka och de som finns inom hennes område kräver arbetslivserfarenhet. -Länsrätten i Blekinge län (1996-02-09, ordförande Mattsson): Av 4 § lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd framgår att ersättning inte lämnas till den som deltar i utbildning om det inte finns särskilda skäl. Särskilda skäl finns enligt 3 § förordningen (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd bl.a. vid heltidsstudier som tidigare bedrevs parallellt med ett heltidsarbete eller då utbildningen avser en kurs som ger orientering om olika yrken, utbildningsvägar eller liknande under förutsättning att den är av kort varaktighet. Särskilda skäl föreligger även då studier bedrivs på deltid under förutsättning att studierna inte hindrar den sökande från att söka eller ta heltidsarbete samt att den sökande intygar sin beredskap att avbryta studierna om dessa hindrar från att ta arbete. Av förarbetena (prop 1987/88:114 s. 34) framgår följande. I och för sig är det naturligtvis inte fel att en arbetssökande tar tillvara den arbetslösa tiden för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Detta får emellertid inte innebära att den sökande engagerar sig i aktiviteter som inverkar menligt på hans eller hennes möjligheter att söka och snabbt anta ett ledigt arbete. Studier kan lätt komma att bli ett hinder om de inte är av helt ringa omfattning eller kan bedrivas under tid då de inte inkräktar på själva arbetssökandet. Som huvudregel bör gälla att det inte skall vara tillåtet att uppbära arbetslöshetsersättning samtidigt med stud-ier. - Av handlingarna i målet framgår följande. Jessica T. har varit arbetslös sedan den 30 maj 1994. Genom beslut av Länsarbetsnämnden i Blekinge län den 30 oktober 1994 beviljades hon kontant arbetsmarknadsstöd från den 2 september 1994. Jessica T. genomgick kursen Text och Bild med utbildningsbidrag den 30 januari - den 19 maj 1995. Hon hade ungdomspraktik den 21 november - den 16 december 1994 samt den 28 december 1994 - den 29 januari 1995. Jessica T. deltar nu i utbildningen Design, Illustration och Formgivning vid Folkuniversitetet i Växjö. Utbildningen omfattar ett läsår och studierna bedrivs 8.30-12.30 fyra dagar i veckan. Hon har intygat att hon söker heltidsarbete samt att hon är beredd att avbryta studierna om hon erbjuds ett lämpligt arbete. - Länsrätten delar Länsarbetsnämndens i Blekinge län bedömning att Jessica T. i första hand måste betraktas som studerande. Med beaktande av studiernas omfattning och förläggning i tiden - samt även svårigheterna att vid ifrågavarande studier vara aktivt arbetssökande - föreligger inte särskilda skäl att bevilja kontant arbetsmarknadsstöd i samband med studierna. Att det inte för närvarande finns för Jessica T. lämpliga arbeten att söka ändrar inte denna bedömning. - Länsrätten lämnar överklagandet utan bifall. - Jessica T. fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. Hennes studier utgör inte något hinder för henne att söka arbete. Hon hade vid ett tillfälle möjlighet att få ett arbete. Arbetsförmedlingen kunde dock inte erbjuda den tilläggsutbildning som krävdes. - Den nu aktuella kursen, Design, Illustration och Formgivning vid Folkuniversitetet i Växjö, är en praktisk utbildning varför det inte har förekommit några läromedel i form av böcker eller dylikt. Självstudier har hon ägnat sig åt kvällstid efter klockan 18. Arbetsförmedlingen har hon hunnit att besöka minst en gång i veckan. - Arbetsmarknadsstyrelsen avstyrkte i yttrande bifall till överklagandet. - Kammarrätten i Jönköping (1996-09-03, Nordling, Severin, Nilsson): Enligt 4 § andra stycket lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd lämnas inte ersättning till den som deltar i utbildning om det inte finns särskilda skäl. Enligt 3 § förordningen (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd finns särskilda skäl att lämna ersättning bl.a. när sökanden bedriver studier på deltid, under förutsättning att studierna inte hindrar honom eller henne från att söka och ta heltidsarbete samt att sökanden intygar sin beredskap att avbryta studierna om dessa kan hindra honom eller henne från att ta arbete. I förarbetena till lagen anförs bl.a. följande (prop. 1987/88:114 s. 34-35). I och för sig är det naturligtvis inte fel att en arbetssökande tar till vara den arbetslösa tiden för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Detta får emellertid inte innebära att den sökande engagerar sig i aktiviteter som inverkar menligt på hans eller hennes möjligheter att söka och snabbt anta ett ledigt arbete. Studier kan lätt komma att bli ett hinder om de inte är av helt ringa omfattning eller kan bedrivas under tid då de inte inkräktar på själva arbetssökandet. Studier, som när de har fullföljts förbättrar den sökandes möjligheter att få arbete, skall självfallet mötas positivt, men finansieringen av dem skall normalt vara skild från arbetslöshetsersättningen. Som huvudregel bör gälla att det inte skall vara tillåtet att uppbära arbetslöshetsersättning samtidigt med studier. Endast om det finns särskilda skäl bör detta vara möjligt. Exempel härpå kan vara heltidsarbetande som bedriver heltidsstudier vid sidan av arbetet. Vid arbetslöshet bör han eller hon kunna fortsätta studierna och uppbära arbetslöshetsersättning förutsatt att personen i fråga söker heltidsarbete och att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av studierna. När det gäller deltidsstudier bör särskilda skäl kunna anses föreligga om studierna inte hindrar den arbetslöse från att söka och anta heltidsarbete. Normalt bör också kunna krävas att den sökande intygar att han eller hon är beredd att avbryta studierna om dessa inkräktar på möjligheterna att ta arbete. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Det kan med hänsyn till utbildningens karaktär och till att studierna bedrivs på deltid inte antas att dessa hindrar Jessica T. att söka och anta heltidsarbete. Jessica T. har därtill intygat att hon söker heltidsarbete och är beredd att avbryta studierna om hon erbjuds ett lämpligt arbete. Kammarrätten finner härav att det föreligger särskilda skäl enligt 4 § lagen om kontant arbetsmarknadsstöd jämförd med 3 § förordningen om sådant stöd att bevilja Jessica T. sökt stöd i samband med studierna. - Kammarrätten upphäver länsrättens dom och länsarbetsnämndens beslut samt visar målet åter till nämnden för erforderlig handläggning. - Hos Regeringsrätten överklagade Arbetsmarknadsstyrelsen kammarrättens dom och yrkade att länsrättens dom skulle fastställas. Arbetsmarknadsstyrelsen anförde bl.a. följande. Styrelsen anser alltjämt att den lektionsbundna tiden vid Folkuniversitetet om 16 timmar per vecka tillsammans med självstudier utgör ett hinder för Jessica T. att stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är emellertid inte bara antalet studietimmar som har betydelse för bedömningen. Även om studierna inte är heltidsstudier kan engagemanget i dessa vara så starkt att den sökandes villighet att avbryta måste ifrågasättas. I det sammanhanget har det betydelse om studierna t.ex. är varaktiga och om de utgör ett led i en planerad studiegång som avses leda till ett långsiktigt utbildningsmål. Vid bedömningen av dessa faktorer i Jessica T:s fall har Arbetsmarknadsstyrelsen den uppfattningen att hennes engagemang i studierna är så starkt att hon i första hand är studerande och inte arbetssökande, vilket innebär att hon inte uppfyller de allmänna villkoren för stöd i 4 § lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Kraven där innebär bl.a. att den sökande skall vara villig att anta vilket arbete som helst som han har förmåga att utföra, kortvarigt eller tillsvidare och med arbetstiden förlagd till dagtid eller t.ex. i skift. Även arbete som medför restider måste accepteras - enligt praxis anses arbeten som lämpliga om den dagliga bortovaron från hemmet inte överstiger 12 timmar. Det är mot bakgrund av dessa krav som bedömningen görs av om den studerande fullt ut är beredd att lämna studierna för att ta ett arbete. Frågan om studierna är långsiktiga och målinriktade får då en särskild relevans. Om detta är förhållandet blir det mindre troligt att den sökande skulle vara villig att avbryta dem för ett, kanske oattraktivt, arbete. Det blir dessutom alltmera osannolikt allteftersom studierna framskrider. - Jessica T. bestred bifall till överklagandet. Hon upplyste att hon läser design för nya medier vid högskolan i Karlskrona. - Regeringsrätten (1997-04-25, Tottie, Werner, von Bahr, Baekkevold, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd II 1997-03-20, Bergquist)

*REGI

*INST