Upphävd författning

Förordning (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1994-06-16
Ändring införd
SFS 1994:933 i lydelse enligt SFS 1997:350
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan inte med här.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om ersättning vid arbetslöshet enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd.

2 §  Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver på vilket sätt en arbetssökande skall vara anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen för att vara berättigad till ersättning enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd.

Ersättning vid utbildning

3 §  Särskilda skäl att enligt 4 § tredje stycket lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd lämna ersättning till den som deltar i utbildning finns när sökanden deltar i

 • arbetsmarknadspolitiska åtgärder som omfattas av 3 a §,
 • orienteringskurser som omfattas av 3 b §, eller
 • övriga former av utbildningar som omfattas av 3 c -f §§. Förordning (1997:350).

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

3 a §  Ersättning lämnas till den som deltar i

 1. verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling, eller
 2. offentligt tillfälligt arbete enligt förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa.

[S2]Ersättning som lämnas under tid då sökanden deltar i sådan verksamhet benämns utbildningsbidrag. Förordning (1997:350).

Orienteringskurser

3 b §  Ersättning lämnas till den som deltar i en kurs som syftar till att ge en orientering om olika yrken eller utbildningsvägar. Kursen skall dessutom ha ett eller flera av följande syften, nämligen att

 • medverka till väl underbyggda beslut om studie- och yrkesval,
 • ge ökade studietekniska färdigheter,
 • utgöra en introduktion till kurser i olika ämnnen,
 • kunna ge tillfälle till bedömning av en elevs kunskaper i olika ämnen eller kurser. Förordning (1997:350).

Övriga former av utbildningar

3 c §  Till den som bedriver utbildning och finansierar sina studier med någon form av studiestöd som helt eller delvis består av bidrag lämnas inte ersättning utom i de fall som anges i 3 e och 3 f §§. Förordning (1997:350).

3 d §  Under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde på grund av studierna lämnas ersättning till den som

 1. fortsätter studier som han eller hon innan arbetslösheten bedrev på heltid jämsides med ett heltidsarbete, under förutsättning att han eller hon söker heltidsarbete, eller
 2. bedriver studier på deltid under förutsättning att studierna inte hindrar honom eller henne från att söka och ta heltidsarbete samt att sökanden intygar sin beredskap att avbryta studierna om dessa kan hindra honom eller henne från att ta arbete. Förordning (1997:350).

3 e §  Till en sökande som fortsätter studier på deltid med studiestöd som helt eller delvis består av bidrag och som den sökande innan arbetslöshetens inträde bedrev på deltid vid sidan av ett deltidsarbete lämnas ersättning under förutsättning att han eller hon söker och kan ta ett arbete i minst samma omfattning som tidigare. Ersättning lämnas för det inkomstbortfall som uppstått på grund av att den sökande ofrivilligt har fått lämna sitt deltidsarbete och den beräknas enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan till denna förordning. Förordning (1997:350).

3 f §  Till en sökande som efter arbetslöshetens inträde tar upp studier på deltid med studiestöd som helt eller delvis består av bidrag lämnas under tiden den 1 juli 1977-den 31 december 1998 ersättning under förutsättning att

 • utbildningen utgör ett led i den sökandes individuella handlingsplan,
 • utbildningens omfattning inte överstiger 50 procent av en normal heltidsanställning,
 • utbildningen på deltid inte avses pågå längre tid än 180 dagar,
 • den sökande inte redan deltar i en utbildning med studiestöd, och
 • den sökande söker och kan ta ett arbete som motsvarar minst 50 procent av en normal heltidsanställning.

[S2]Ersättningen beräknas enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan till förordningen. Förordning (1997:350).

Arbetsmarknadsstödets storlek

4 §  Kontant arbetsmarknadsstöd lämnas med 240 kronor per dag om inte annat följer av lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Förordning (1997:350).

5 § har upphävts genom förordning (1994:1684).

Ersättning vid arbetslöshet under en del av en vecka

6 §  Länsarbetsnämnden skall under den tid ersättning vid deltidsarbete lämnas, i samarbete med den enskilde, arbetsgivare och fackliga organisationer, aktivt verka för att sökanden får en sammanlagd arbetstid som svarar mot hans eller hennes arbetsutbud. Kan detta inte åstadkommas, skall sökanden om möjligt i stället erbjudas en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

7 §  Länsarbetsnämnden skall göra en särskild prövning av rätten till ersättning var sjätte månad. Beslut om fortsatt ersättning får medges endast om sökanden

 1. har fyllt 55 år,
 2. har fått men ännu inte tillträtt en anställning med en arbetstid som svarar mot sökandens arbetsutbud, eller
 3. inte har kunnat erbjudas, på hemorten eller någon annan ort, vare sig ett arbete med en arbetstid som svarar mot sökandens arbetsutbud eller en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

7 a §  Den som regelbundet utför deltidsarbete under tid då hon eller han i övrigt är arbetslös och vid ersättningsperiodens utgång fortsätter en tillsvidareanställning på deltid har inte rätt till ersättning i den nya ersättningsperioden så länge tillsvidareanställningen på deltid pågår.

[S2]Begränsningen av ersättningsrätten enligt första stycket gäller också vid en ny tillsvidareanställnng på deltid som påbörjas inom tre månader från det att den tidigare tillsvidareanställningen på deltid upphörde. Förordning (1995:998).

8 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får föreskriva om

 1. beräkning av ersättning vid deltidsarbete för det fall att arbetstiden inte är bestämd till ett visst antal timmar per dag eller vecka,
 2. karenstid utöver vad som följer av lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd i fråga om en sökande som regelbundet utför deltidsarbete under veckor då han eller hon i övrigt är arbetslös, och
 3. om begränsningar i ersättningsrätten utöver vad som följer av 2 och av 7 §.

[S2]I de fall som sägs i 2 och 3 får föreskrifter utfärdas endast om det finns särskilda skäl för det.

9 §  För den som söker deltidsarbete eller i annat fall är arbetslös under en del av en vecka beräknas antalet ersättningsdagar per vecka enligt den omräkningstabell som finns i bilaga till denna förordning. Förordning (1994:1684).

Ansökan om ersättning

10 §  Ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd skall göras hos länsarbetsnämnden i

 • Gävleborgs län, om sökanden är bosatt i Uppsala, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län,
 • Älvsborgs län, om sökanden är bosatt i Jönköpings, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro eller Hallands län,
 • Gotlands län, om sökanden är bosatt i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands eller Gotlands län, eller
 • Blekinge län, om sökanden är bosatt i Kronobergs, Kalmar, Blekinge eller Skåne län.

[S2]Ansökan skall göras på den blankett som fastställs av Arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (1996:1277).

Ersättning under permittering

10 a §  Särskilda skäl att enligt 4 § fjärde stycket lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd lämna ersättning till den som är permitterad utan lön finns i följande fall.

 1. Ersättning får under tiden den 29 september 1997 - den 1 oktober 1998 lämnas till den som enligt bestämmelser i ett kollektivavtal som ingåtts före den 14 mars 1997 permitterats utan lön.
 2. Ersättning får, utan någon sådan begränsning i tiden som anges i 1, lämnas till nytillträdande på arbetsmarknaden som permitterats utan lön i samband med semesterstängning. Förordning (1997:350).

Avgångsvederlag

10 b §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av tid med avgångsvederlag enligt 6 § tredje stycket lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Förordning (1997:350).

Övriga bestämmelser

11 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva

 1. att en företagare som är medlem av Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa skall anses vara arbetslös även i andra fall än som sägs i 4 § sjätte stycket lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd,
 2. om att rätten till ersättning kan begränsas för sådana arbetstagare som är sysselsatta i ett yrke inom vilket arbetslöshet årligen regelbundet förekommer. Förordning (1997:350).

12 §  En sökande som har påbörjat ersättningsperioden före den 6 september 1993 skall vid tillämpning av punkten tre av övergångsbestämmelserna till lagen (1993:657) om ändring i lagen (1993:371) om kontant arbetsmarknadsstöd anses ha varit oavbrutet arbetslös, även om hon eller han har haft ett avbrott i arbetslösheten på grund av

 1. något skäl som sägs i 7 eller 8 § lagen om kontant arbetsmarknadsstöd, eller
 2. ett förvärvsarbete som varat kortare tid än 30 kalenderdagar i följd. Förordning (1994:1684).

13 §  Föreskrifter för verkställigheten av lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd och denna förordning meddelas av

 1. Arbetsmarknadsstyrelsen i fråga om bestämmelser som skall tillämpas av styrelsen eller en länsarbetsnämnd, eller
 2. Riksförsäkringsverket i fråga om bestämmelser som skall tillämpas av en allmän försäkringskassa.

[S2]Arbetsmarknadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket skall samråda med varandra innan en föreskrift beslutas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1684) om ändring i förordningen (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på de som med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1674) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd uppbär dagpenning även efter den 1 januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:124, Prop. 1994/95:99, Bet. 1994/95:AU5
  Omfattning
  upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §; ändr. 3, 4, 9, 11, 12 §§, bil.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:861) om ändring i förordningen (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1995:998) om ändring i förordningen (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995. Begränsningen av ersättningsrätten för den vars ersättningsperiod går till ända under tiden den 1 september -- den 31 december 1995 tillämpas dock först från och med den 1 januari 1996.
  Omfattning
  ny 7 a §
  Ikraftträder
  1995-09-01

Förordning (1996:989) om ändring i förordningen (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-11-01

Förordning (1996:1277) om ändring i förordningen (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:350) om ändring i förordningen (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft i fråga om 3, 3 a, 3 b, 3 d, 3 f och 10 b §§ den 1 juli 1997, i fråga om 3 c, 3 e, 10 a och 11 §§ den 29 september 1997 och i övrigt den 29 december 1997.
Bilagan inte med här.
Förarbeten
Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
Omfattning
ändr. 3, 4, 11 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 3 a, 3 b, 3 c, 10 a, 10 b §§
Ikraftträder
1997-07-01

Ändring, SFS 1997:835

  Omfattning
  upph.