RÅ 1997 not 76

Konventionell beskattning eller schablonbeskattning av enfamiljshus under uppförande

Not 76. Överklagande av Sven K. ang. inkomsttaxering 1991. - I deklarationen redovisade Sven K. fastigheten Lahäll 7:12 enligt s.k. konventionell metod. Han uppgav 0 kr som intäkt av fastigheten och yrkade avdrag för skuldräntor med 46 277 kr och för fastighetsskatt, bankvärdering, kredituppläggning och pantbrevskostnader med 25 283 kr. - Skattemyndigheten ansåg att fastigheten skulle beskattas enligt den s.k. villaschablonen. I enlighet härmed beräknades intäkten till (1,5 procent x 431 000 =) 6 465 kr och medgavs avdrag endast för skuldräntorna. Som skäl anfördes att fastigheten den 1 januari 1990 var bebyggd och åsatt taxeringsvärdet 431 000 kr, varav byggnadsvärde 49 000 kr. Att byggnaden rivits medförde inte att fastigheten skulle deklareras enligt konventionell metod. - I överklagande vidhöll Sven K. att fastigheten skulle beskattas konventionellt och anförde i huvudsak. - Enligt 6 p. 4 st. av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen skall frågan om en fastighet skall anses inrättad till bostad åt högst två familjer bedömas med hänsyn till de förhållanden som rådde vid beskattningsårets utgång. Under 1990 uppförde han en permanentbostad på fastigheten. Den tidigare fritidsbostaden på fastigheten hade rivits under juli månad. Den nya byggnaden var inte färdig att tas i bruk förrän i februari 1991. Vid utgången av 1990 fanns ingen bostad inrättad på fastigheten. - Vid den av överklagandet föranledda omprövningen vidhöll skattemyndigheten sitt beslut och överlämnade ärendet till länsrätten. -Länsrätten i Stockholms län (1993-05-06, ordförande Florén): Intäkt av en- eller tvåfamiljsfastighet skall som regel beräknas efter en viss procent av fastighetens taxeringsvärde året före taxeringsåret. Om en sådan fastighet på grund av eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under viss tid får intäkten nedsättas. - Ifrågavarande fastighet är för året före taxeringsåret åsatt taxeringsvärde för mark och byggnad. Byggnadsvärdet avsåg en för fritidsändamål inrättad enfamiljsbostad. Intäkten av fastigheten skall därför beräknas enligt villaschablonen och vid sådant förhållande medges inte avdrag för andra kostnader än skuldräntor och tomträttsavgäld. - Den omständigheten att byggnaden på fastigheten rivits under året avser inte en sådan händelse som kan medföra nedsättning av schablonintäkten (jämför RÅ 1973 ref. 24, vari schablonintäkten inte nedsattes trots att en nyuppförd byggnad inte blivit inflyttningsklar förrän i juni månad beskattningsåret). - Den av Sven K. åberopade regeln att bedömningen av fastighetens karaktär skall ske efter förhållandena vid beskattningsårets utgång avser fastigheter som genom att de bebyggts eller genom att de omändrats från en- eller tvåfamiljsfastigheter till flerfamiljsfastigheter eller vice versa ändrat karaktär under beskattningsåret (prop. 1966:151 s. 55). - Länsrätten avslår överklagandet. - Sven K. fullföljde sin talan och anförde bl.a. att länsrättens tolkning av punkt 6 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen saknade stöd i såväl lagtext som förarbeten. - Skattemyndigheten bestred bifall till överklagandet. - Kammarrätten i Stockholm (1994-09-27, Rydholm, Stegard, Ganting): Fastigheten Lahäll 7:12 i Täby kommun har fram till juli 1990 varit bebyggd med en fritidsbostad inrättad åt högst två familjer. Det hus för permanentboende som därefter under beskattningsåret uppförts på fastigheten är även det inrättat åt högst två familjer. Med hänsyn härtill finner kammarrätten att fastigheten, oavsett att det senare huset inte varit färdigställt den 31 december 1990, skall beskattas enligt den så kallade schablonmetoden. Överklagandet skall därför avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Sven K. överklagade kammarrättens dom. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1997-04-28, Wadell, Swartling, Holstad, Nordborg, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vid 1991 års taxering gällde enligt 24 § 2 mom. första stycket kommunalskattelagen (1928:370), KL, i dess dåvarande lydelse att en fastighet med beskattningsnaturen annan fastighet skulle - med undantag som saknar betydelse i målet - beskattas enligt schablon under förutsättning att fastigheten var inrättad till bostad åt en eller två familjer. I punkt 6 sista stycket av anvisningarna till paragrafen föreskrevs att frågan huruvida en fastighet var inrättad till bostad åt högst två familjer skulle bedömas med hänsyn till de förhållanden som rådde vid beskattningsårets utgång. - Av handlingarna framgår i huvudsak följande. Vid ingången av år 1990 var den i målet aktuella fastigheten Lahäll 7:12 i Täby kommun bebyggd med ett fritidshus. Huset revs under år 1990. Samma år påbörjades uppförandet av ett enfamiljshus som var avsett att användas som permanentbostad. Denna byggnad blev emellertid, enligt vad som är ostridigt i målet, inte färdig att tas i bruk förrän i februari 1991. - Det kan således konstateras att det vid utgången av beskattningsåret 1990 fanns en byggnad på fastigheten och att denna byggnad ännu inte var färdigställd. Detta innebär att fastigheten vid nämnda tidpunkt inte var inrättad till bostad åt en eller två familjer och att den följaktligen på grund av nyssnämnda bestämmelse i punkt 6 sista stycket av anvisningarna till 24 § KL inte skall schablonbeskattas. Det av länsrätten åberopade uttalandet i förarbetena till bestämmelsen (prop. 1966:151 s. 55-56) kunde möjligen anses peka på att den har införts med tanke i första hand på vissa andra om- och nybyggnadsfall än det som är aktuellt i målet. I lagtexten har emellertid inte gjorts någon sådan begränsning. - På grund av det anförda är Sven K. berättigad till avdrag för underskott av annan fastighet med det yrkade och av Riksskatteverket tillstyrkta beloppet 71 560 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och förordnar att allmänt avdrag för underskott av annan fastighet skall medges Sven K. vid 1991 års inkomsttaxering med 71 560 kr. (fd I 1997-03-19, Johansson)

*REGI

*INST