RÅ 1997 not 86

Ansökan om resning i ett av länsstyrelse avgjort ärende om bygglov skulle prövas av kammarrätten

Not 86. Överklagande av Anna Maria H. ang. avvisande av talan, alternativt ansökan av henne om resning i ärende ang. bygglov. - Länsstyrelsen i Malmöhus län avvisade i beslut den 21 november 1995 Anna Maria H:s överklagande av ett beslut den 12 oktober 1995 angående bygglov m.m. som för sent inkommet. Anna Maria H. överklagade avvisningsbeslutet till Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 24 januari 1996 avslog överklagandet. - Anna Maria H. yrkade i Regeringsrätten i första hand att hennes talan inte skulle avvisas och att målet om bygglov m.m. skulle prövas i sak samt i andra hand att resning skulle beviljas i ärendet om bygglov m.m. -Regeringsrätten (1997-05-14, Wadell, Holstad, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad först beträffar frågan om avvisande av talan finner Regeringsrätten inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Anna Maria H:s ansökan om resning får antas avse länsstyrelsens beslut om bygglov m.m. Av 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar i dess lydelse enligt SFS 1995:21 framgår att Regeringsrätten prövar ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 § samma lag. Enligt 8 § första stycket 4. prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligen avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Denna regel, som gäller fr.o.m. den 1 april 1995, innebär att Regeringsrätten inte kan pröva Anna Maria H:s ansökan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till kammarrätten för vidare handläggning av ansökan om resning. (fd I 1997-04-23, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST