RÅ 1997 not 91

Tillstånd till utbyggnad och drift av Kontinentalbanan

Not 91. Ansökan av Bostadsrättsföreningen Dalen om rättsprövning. - Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) och Banverket ansökte hos Koncessionsnämnden för miljöskydd om tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att bygga om och driva Kontinentalbanan i Malmö på sträckan mellan banans anslutning till Södra stambanan och Fosieby som dubbelspårig järnväg. - Koncessionsnämnden beslutade den 16 november 1995, med stöd av 16 § miljöskyddslagen, att underställa frågan regeringens avgörande. -Regeringen (Miljödepartementet, 1977-10-03) lämnade tillstånd på vissa villkor, varvid som motivering anfördes: Tillkomsten av Öresundsförbindelsen innebär att förutsättningarna för trafiksystemet i Malmöregionen förändras på ett genomgripande sätt. Regeringens målsättning är att medverka till att trafiksystemet utformas så att det kan uppfylla krav på långsiktighet, miljömässighet och effektivitet. Enligt regeringens bedömning måste Kontinentalbanan avlastas från järnvägstrafik så att en från miljösynpunkt godtagbar lösning uppnås. Regeringens ståndpunkt är att en Citytunnel skall byggas och målet är att tunneln skall tas i drift senast vid utgången av år 2005, dvs. en tunnel under Malmö där i princip all persontrafik till och från Danmark och huvuddelen av persontrafiken till och från Trelleborg respektive Ystad leds. Regeringen bedömer att en Citytunnel under alla förhållanden kan spela en viktig roll genom att utveckla kollektivtrafiksystemet och avlasta Kontinentalbanan. - Regeringen har därför denna dag genom regeringsbeslut, K96/3578/3, godkänt en avsiktsförklaring innebärande att Citytunneln från Malmö central till Öresundsbanan vid Kalkbrottsgatan skall genomföras. Regeringen har vidare beslutat att uppdra åt en särskild förhandlingsman att förhandla och teckna ett preliminärt avtal om finansiering och byggande av en Citytunnel. Därigenom kommer Kontinentalbanan att kunna avlastas från främst persontrafik. Mot bakgrund härav finner regeringen att tillstånd bör meddelas. - Regeringen finner vidare att, med hänsyn till att Citytunnelns avlastande effekt på Kontinentalbanan inte är till fullo klarlagd förrän tunneln har tagits i bruk, de slutliga villkoren för buller bör fastställas först efter en prövotid, under vilken utredningar kan utföras och närmare erfarenheter vinnas av verksamheten. Vidare är det regeringens avsikt att 1998 förelägga riksdagen förslag till åtgärder för att åstadkomma ett miljöanpassat transportsystem samt en miljöpolitisk proposition för hållbar utveckling. Vid den kommande prövningen och fastställandet av slutliga villkor för verksamheten bör utgångspunkten vara de då gällande normer för järnvägstrafik som fastställts av riksdagen mot bakgrund av dessa förslag liksom vad som kommit fram genom utredningar och erfarenheter av verkningarna från verksamheten. - Provisoriska föreskrifter bör av hänsyn till de boende längs Kontinentalbanan sättas för inomhusbuller. Av utredningen i ärendet framgår att dessa bör bestämmas till 35 dB(A) som ekvivalentvärde och 50 dB(A) som maxbullernivå nattetid. - När det gäller utomhusbuller delar regeringen Koncessionsnämndens bedömning och föreskriver vissa åtgärder i form av bullerskärmar som Koncessionsnämnden har beräknat skall reducera bullret till 65 dB(A) som ekvivalent nivå. Vidare skall sökandena utreda möjligheterna att ytterligare minska utomhusbullret. Denna utredning bör redovisa hur sökandena efter avlastningen med Citytunneln kan nå 55 dB(A) som ekvivalentnivå. Närmare ställningstagande i denna fråga sker när de slutliga villkoren fastställs. - Regeringen finner inte skäl att ålägga sökandena att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen utöver vad som framgår av utredningsföreläggandet i detta ärende. Malmö Kommunala Fastighets AB:s yrkande i denna fråga föranleder därför inte någon ytterligare åtgärd. - Bostadsrättsföreningen Dalen ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. Till grund för talan anfördes bl.a. följande. Föreningen ägde fastigheten Viadukten 12 i Malmö kommun. Fastigheten, som var bebyggd med flerbostadshus enligt gällande plan, gränsade till fastigheten Hamnen 1:1 som ägdes av Statens Järnvägar. På den del av fastigheten Hamnen 1:1 som gränsade till Viadukten 12 skulle Kontinentalbanan komma att löpa med fem järnvägsspår. Regeringens beslut innebar en så stor inskränkning i föreningens nyttjande av fastigheten Viadukten 12 att det kränkte föreningens äganderätt. - Regeringsrätten (1997-05-15, Brink, Werner, von Bahr, Baekkevold, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för sitt handlingsutrymme. Regeringens beslut strider därför inte mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast.-Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1997-04-16, Hammarberg)

*REGI

*INST