RÅ 1997 not 92

Ansökan av Ingrid J. m.fl. om rättsprövning

Not 92. Ansökan av Ingrid J. m.fl. om rättsprövning. - Vägverket beslutade den 22 maj 1996 att fastställa arbetsplan för omläggning av E22 Karlskrona-Kalmar och vissa andra sträckor. - Beslutet överklagades av Ingrid J. m.fl. -Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1996-11-21) avvisade några av överklagandena och avslog de övriga med följande motivering: Det har inte framkommit några omständigheter som föranleder annan bedömning än den Vägverket gjort i det överklagade ärendet. Övriga överklaganden skall därför avslås. Regeringen anser dock att Vägverket noga bör studera möjliga åtgärder att begränsa bullernivåerna för fastigheter som beräknas få buller över 55 dBA ekvivalentnivå utomhus. - Ingrid J. m.fl. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. att beslutet innebar att en vägsträckning som äventyrade grundvattentäkten i Nybroåsen skulle komma att godtas. Detta stred enligt sökandenas uppfattning mot 13 § väglagen (1971:948) och 4 § miljöskyddslagen (1969:387). Vad gällde handläggningen framhöll de att Naturvårdsverket inte getts tillfälle att yttra sig i ärendet. - Regeringsrätten (1997-05-15, Brink, Tottie, Werner, von Bahr, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för sitt handlingsutrymme. Regeringens beslut strider därför inte mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast.-Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1997-04-17, Bergquist)

*REGI

*INST