RÅ 1997:25

Nederländsk medborgare, som under tiden januari 1994 - april 1995 varit verkställande direktör för ett holländskt dotterbolag med säte i Helsingborg och därvid tillbringat veckosluten i Nederländerna men under veckan i övrigt övernattat i Sverige men också i Danmark och Norge, har ansetts stadigvarande ha vistats i Sverige i den mening som avses i 68 § kommunalskattelagen (1928:370).

S.L. begärde i ansökan, inkommen till skattemyndigheten vid lokala skattekontoret i Helsingborg den 21 februari 1994, att beskattning av hans inkomst skulle ske enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Enligt beslut den 21 juni 1994 avslog skattemyndigheten S.L:s ansökan.

Länsrätten i Malmöhus län

S.L. överklagade skattemyndighetens beslut och vidhöll sin ansökan.

Enligt omprövningsbeslut den 5 september 1994 ändrade skattemyndigheten inte sitt tidigare meddelade beslut.

S.L. överklagade.

Domskäl

Länsrätten i Malmöhus län (1994-12-05, ordförande Linderot) yttrade: Enligt 3 § första stycket lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta föreligger skattskyldighet för fysiska personer som är bosatta utomlands och uppbär inkomst som enligt lagen är skattepliktig. I 2 § samma lag anges att beteckningar som används bl.a. i kommunalskattelagen i princip har samma betydelse i förevarande lag. I lagrummet anges vidare att en person skall anses vara "bosatt utomlands" om denne inte är bosatt här i riket eller stadigvarande vistas här. En person som är bosatt här i riket är enligt 53 § 1 mom. a) KL skattskyldig för all inkomst som förvärvas inom eller utom riket under den tid vederbörande är bosatt här. Enligt 68 § KL, skall vad som i lagen stadgas om person, som varit här i riket bosatt, även gälla person som stadigvarande vistats i Sverige utan att vara bosatt här. - Av handlingarna i målet framgår följande. S.L. är nederländsk medborgare. S.L. tjänstgör som VD för UCB Pharma AB i Helsingborg. S.L. har en bostad i Nederländerna där han bor med sin familj. Tre nätter i veckan bor S.L. i en övernattningslägenhet i Helsingborg. Tjänstgöringstiden i Sverige beräknas uppgå till två år (januari 1994 till december 1995). - Länsrätten gör följande bedömning. Med hänsyn till att S.L. beräknas tillbringa tre nätter per vecka i övernattningslägenheten i Helsingborg under en tidsperiod om två år, finner länsrätten att S.L. skall anses vistas stadigvarande här i landet. S.L:s inkomst skall därför inte beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Överklagandet skall således inte bifallas. - Länsrätten avslår överklagandet.

S.L. överklagade hos kammarrätten och yrkade att beskattningen av hans inkomst skulle ske enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och anförde bl.a. följande. Länsrätten hade funnit att han stadigvarande hade vistats i Sverige. För att en stadigvarande vistelse skulle uppkomma torde erfordras att han tillbringade sin huvudsakliga tid i Sverige. Han tillbringade endast två à tre nätter per vecka i Sverige. Det kunde med fog därför, och då han numera (sedan april 1995) inte hade kvar någon som helst anknytning till Sverige, ifrågasättas om han stadigvarande hade vistats i Sverige.

Kammarrätten i Göteborg (1995-11-13, Jarnevall, Stenberg, referent, Nilsson) yttrade: Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har till syfte att underlätta för utomlands bosatta och förenkla hanteringen för skattemyndigheterna. Enligt förarbetena gäller lagen såväl den som vistas i Sverige en kortare tid som övriga utomlands bosatta. Med bosatt utomlands avses fysisk person som inte är bosatt här i riket eller stadigvarande vistas här. Med stadigvarande vistelse menas enligt förarbetena till 68 § KL en sammanhängande vistelse av minst sex månader. - S.L. har bostad och sin familj i Holland. Han arbetade i Sverige under tiden januari 1994 - april 1995 och hade en övernattningslägenhet i Helsingborg. S.L. har uppgett att han övernattade i Sverige två à tre nätter i veckan och två eller tre nätter i Norge eller Danmark. Helgerna och annan ledig tid tillbringade han i Holland. - Sammanlagt har S.L. arbetat i Sverige mer än sex månader. Han har emellertid regelbundet gjort avbrott i sin vistelse här för arbete i Danmark eller Norge och för besök i Holland. Enligt kammarrättens mening kan han på grund härav inte anses ha varit bosatt i Sverige under den tid han arbetade här. Han skall därför beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. - Med ändring av länsrättens dom bestämmer kammarrätten att S.L:s inkomst i Sverige skall beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Regeringsrätten

Riksskatteverket (RSV) överklagade och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av kammarrättens dom, skulle bestämma att S.L. för taxeringsåret 1995 skulle beskattas i enlighet med de för här i riket bosatta skattskyldiga gällande reglerna. Till grund för sin talan anförde RSV bl.a. följande. S.L. måste redan genom att under en tidsperiod om 16 månader övernatta två à tre nätter per vecka i Sverige - anses ha stadigvarande vistats här. Också sådan tid då S.L. hade befunnit sig på tjänsteresa i Danmark och Norge för UCB Pharma AB:s räkning skulle enligt RSV:s mening räknas in i vistelsetiden i Sverige. RSV ansåg vidare att S.L:s besök i Nederländerna måste anses utgöra tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen. Att syftet med vistelsen i Nederländerna varit att besöka familjen respektive moderbolaget inom UCB Pharma- koncernen torde härvid vara av underordnad betydelse.

Prövningstillstånd meddelades.

S.L. bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (1997-05-15, von Bahr, Baekkevold, Sandström) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 53 § 1 mom. a) KL är en fysisk person för tid under vilken han varit här i riket bosatt i princip skattskyldig för all inkomst (oinskränkt skattskyldig). Såsom bosatt här i riket räknas enligt punkt 1 första stycket av anvisningarna till 53 § KL den som här har sitt egentliga bo och hemvist. Med i Sverige bosatt skattskyldig likställs enligt 68 § KL den som, utan att vara bosatt i Sverige, stadigvarande vistats här.

Av utredningen i målet framgår följande. S.L. är holländsk medborgare och har familj och bostad i Nederländerna. Under januari 1994 till april 1995 var han verkställande direktör i UCB Pharma AB med stationering i Helsingborg. UCB Pharma AB, som är dotterbolag till UCB Pharma BV i Nederländerna, tillhandahöll en övernattningslägenhet i Helsingborg. Befattningen som verkställande direktör innefattade resor till det svenska dotterbolagets filial i Danmark och till Norge för att etablera en filial där.

Full klarhet råder inte om i vilken utsträckning S.L:s befattning som verkställande direktör i UCB Pharma AB föranlett vistelse i Sverige. Enligt Regeringsrättens mening finns det dock skäl att utgå från att S.L. en normal arbetsvecka lämnat Nederländerna med flyg på måndag morgon och återvänt dit med flyg på fredag eftermiddag samt att han under tiden måndag-fredag vistats i Sverige, dock att denna vistelse avbrutits för besök en eller två dagar med en övernattning vid filialerna i Danmark eller Norge. Under nu angivna förhållanden får S.L. under perioden januari 1994 - april 1995 anses ha stadigvarande vistats i Sverige i den mening som avses i 68 § KL. S.L. skall därför inte beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer, med ändring av kammarrättens dom, länsrättens domslut.

Regeringsråden Brink och Tottie hade skiljaktig mening och ansåg att domen fr.o.m. det stycke som börjar med orden "Full klarhet råder inte" borde ha följande lydelse. - Enligt vad S.L. uppgivit har han vistats i Sverige endast två till tre nätter i veckan under den tid av sammanlagt högst ett år och fyra månader som han innehade uppdraget som VD för det svenska dotterbolaget. Under hela den tiden hade han kvar sitt hem och sin familj i Holland, där han normalt tillbringade tre nätter i veckan och dessutom vistades under alla längre ledigheter och semestrar. - Återstående en till två nätter under en normal arbetsvecka tillbringade S.L. vid filialen i Danmark eller för koncernens utbyggnad i Norge. Med hänsyn till vad som sålunda framkommit i målet finner Regeringsrätten vid en samlad bedömning att S.L. inte kan anses ha vistats i Sverige i sådan utsträckning att han enligt 68 § KL skall likställas med här bosatt skattskyldig. Han skall därför beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom.

Föredraget 1997-03-06, föredragande Waas, målnummer 332-1996