Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

(SINK)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991:586 i lydelse enligt SFS 2021:1163
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-01

Inledande bestämmelser

1 §  Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §  Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

[S2]I denna lag avses med

[S3]bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,

[S4]hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här, och

[S5]arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete. Lag (2011:1251).

 • RÅ 2004:111:En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arbete i Sverige och inte haft andra skattepliktiga inkomster i hemlandet har medgivits grundavdrag som vid bosättning i Sverige hela beskattningsåret. EG-rätt.
 • RÅ 2008:16:Läkare som återkommande arbetat i Sverige i perioder om knappt sex månader har ansetts stadigvarande vistas i Sverige, varför lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte tillämpats.
 • RÅ 2008:56:Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har inte tillämpats i fråga om en dansk läkare som haft anställning i Sverige och återkommande arbetat här i tvåveckorsperioder.

Skattskyldighet

3 §  Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och uppbär inkomst som är skattepliktig enligt denna lag. Lag (2004:1140).

Prop. 2004/05:19: Paragrafen har justerats för att få en bättre lagteknisk överensstämmelse med det undantag från lagens tillämpningsområde som införs i 4 §.

 • RÅ 2004:111:En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arbete i Sverige och inte haft andra skattepliktiga inkomster i hemlandet har medgivits grundavdrag som vid bosättning i Sverige hela beskattningsåret. EG-rätt.
 • HFD 2016:36:Det har ansetts förenligt med unionsrätten att beskatta en utomlands bosatt person som har förvärvat hela sin inkomst i Sverige med källskatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, när den skattskyldige har haft rätt att välja att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen.
 • RÅ 2003:20:ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 a i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta år 1996.
 • RÅ 2002:99:Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land har saknat betydelse vid bedömningen av frågan om hon alltjämt haft väsentlig anknytning till Sverige. Det förhållandet att hon erhållit en doktorandtjänst vid ett svenskt universitet, som innebar att hon fortsatt skulle bo och arbeta utomlands, har inte ansetts utgöra grund för återbosättning i Sverige.
 • RÅ 2008:16:Läkare som återkommande arbetat i Sverige i perioder om knappt sex månader har ansetts stadigvarande vistas i Sverige, varför lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte tillämpats.
 • RÅ 2008:56:Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har inte tillämpats i fråga om en dansk läkare som haft anställning i Sverige och återkommande arbetat här i tvåveckorsperioder.

4 §  Från skattskyldighet enligt 3 § undantas den som begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår. Lag (2009:1062).

Prop. 2004/05:19: Paragrafen föreslås få ett nytt materiellt innehåll. Äldre materiella bestämmelser har förts över till 9 a–c §§. Den nya föreslagna lydelsen innebär att undantag görs från skattskyldighet i ett fall. Innebörden av att det öppnas en möjlighet för den som är skattskyldig enligt lagen att begära att inkomsterna i stället skall beskattas enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen. Härav följer att beskattningen enligt <a href="https://lagen.nu/1999:1229" ...

Prop. 2008/09:182: I enlighet med vad Lagrådet har förordat har ett förtydligande gjorts i paragrafen. Ändringen tydliggör att en begäran om att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen avser hela beskattningsåret.

 • HFD 2017:16:Bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter m.fl. är tillämpliga på en begränsat skattskyldig per-sons tjänsteinkomster om denne begär att vara skatt-skyldig enligt inkomstskattelagen.
 • HFD 2016:36:Det har ansetts förenligt med unionsrätten att beskatta en utomlands bosatt person som har förvärvat hela sin inkomst i Sverige med källskatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, när den skattskyldige har haft rätt att välja att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen.

Skattepliktig inkomst

5 §  Skattepliktig inkomst enligt denna lag är

 1. lön eller därmed jämförlig förmån på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region,
 2. lön eller därmed jämförlig förmån på grund av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region, i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet i Sverige,
 3. arvode och liknande ersättning som någon får i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i ett svenskt aktiebolag eller någon annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats,
 4. ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, till den del det totala beloppet av mottagna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt samma balk,
 5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region,
 6. belopp, som betalas ut på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i en i Sverige bedriven försäkringsrörelse samt belopp som betalas ut från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning av en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto,
 7. belopp, som betalas ut på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning den skattskyldige vid den årliga beskattningen fått avdrag för premier eller om premierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
 8. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänstepension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen lämnas på grund av tidigare tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige,
 9. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan författning, som betalats ut till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring,
 10. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
 11. annan inkomst av tjänst som förvärvats genom verksamhet i Sverige,
 12. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), arbetsgivaravgifter och egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet, och
 13. sjöinkomst som avses i 64 kap.3 och 4 §§inkomstskattelagen i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på
  • ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen (1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller
  • ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos en arbetsgivare som redaren anlitar.

[S2]Som inkomst enligt första stycket 1-3 och 12 anses också förskott på sådan inkomst.

[S3]Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i ett svenskt företag eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad i Sverige även om den enskilde inom ramen för verksamheten

 • gör tjänsteresor utomlands, eller
 • utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.

[S4]Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen. Lag (2020:951).

Prop. 2007/08:3: Paragrafens första stycke, punkt 12, hänvisar till 64 kap.3 och 4 §§inkomstskattelagen (1999:1229) för att avgränsa vilken typ av sjöinkomst som är skattepliktig i Sverige enligt lagen. Den föreslagna utvidgningen av ...

Prop. 2004/05:19: Ändringen i paragrafens första stycke 1, 2 och 5 innebär en språklig justering så att ordet kommun överensstämmer med det begrepp som används i kommunallagen (1991:900).

Prop. 2012/13:18: I första stycket punkten 11 anges att arbetsgivaravgifter som satts ned genom ändrad debitering ska utgöra skattepliktig inkomst om avdrag har medgetts för avgifterna. Ändringen är en följd av den avdragsrätt för arbetsgivaravgifter som betalas på grund av socialavgiftsavtal som föreslås i den nya 12 kap. 36 a § och 62 kap. 5 § <a href="https://lagen.nu/1999:1229" ...

Prop. 2019/20:190: I paragrafen anges vad som är skattepliktig inkomst enligt lagen.

Uttrycket avlöning i första stycket 1 och 2 ändras till lön. Ändringen är en anpassning av terminologin till 11 kap. 1 § första stycket inkomst- skattelagen (1999:1229), förkortad IL, och innebär inte någon ändring i sak. Övriga ändringar i första stycket 1–12 och tredje stycket är redaktionella och innebär en språklig modernisering ...

Prop. 2001/02:154: Bestämmelserna i punkt 4 har ändrats för att anpassas till det reformerade pensionssystemet. Folkpension och pensionstillskott har ersatts av garantipension. Förtidspension och sjukbidrag har ersatts av sjuk- resp. aktivitetsersättning. Detta har medfört att fribeloppet för pensionärer och de som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning och som är bosatta utomlands måste ändras. Det föreslagna fribeloppet motsvarar det högsta grundavdraget och har angetts till viss del av prisbasbeloppet per månad. ...

Prop. 2007/08:55: Genom ett tillägg i punkterna 6 och 7 införs för utomlands bosatta skattskyldighet även för avskattning av pensionsförsäkring, inklusive tjänstepension, pensionssparkonto och avtal om tjänstepension.

I en ny punkt 6 a införs skattskyldighet för belopp som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring förutsatt att avdrag för premier till försäkringen medgetts vid beskattningen i Sverige ...

 • RÅ 2010:122:Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.
 • RÅ 2003:20:ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 a i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta år 1996.
 • RÅ 2002:99:Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land har saknat betydelse vid bedömningen av frågan om hon alltjämt haft väsentlig anknytning till Sverige. Det förhållandet att hon erhållit en doktorandtjänst vid ett svenskt universitet, som innebar att hon fortsatt skulle bo och arbeta utomlands, har inte ansetts utgöra grund för återbosättning i Sverige.
 • HFD 2012:4:Utbetalningar från pensionsförsäkring och pensionssparkonto har ansetts utgöra livränta vid tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

6 §  Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatta personer för

 1. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgivare
  1. för kostnad för resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive slut,
  2. för kostnad för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige, och
  3. för ökade levnadskostnader och för andra kostnader i tjänsten till den del ersättningen inte är underlag för skatteavdrag enligt 10 kap. 3 § andra stycket 8 och 9 skatteförfarandelagen (2011:1244) och som betalats
 2. ersättning som en sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i ett svenskt aktiebolag eller någon annan svensk juridisk person tagit emot i samband med förrättning och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för kostnad
  1. för resa till respektive från förrättningen, och
  2. för logi i samband med förrättningen,
 3. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan inkomst som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 inkomstskattelagen,
 4. lön eller därmed jämförlig förmån eller pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i anställningslandet och anställts av en svensk utlandsmyndighet eller utomlands för fältprojekt för en bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd), och
 5. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i skatteavtal. Lag (2021:1163).

Prop. 2004/05:19: I första punkten har en språklig justering gjorts så att ordet kommun överensstämmer med det begrepp som används i kommunallagen (1991:900).

Ändringen i tredje punkten innebär att undantaget från skatteplikt utvidgas till att också omfatta kostnadsersättningar som erhålls vid förrättningar utomlands, vilket närmare kommenteras i kapitel 8.

Undantaget såvitt avser lagen (<a href="https://lagen.nu/1908:128_s._1" ...

Prop. 2008/09:182: Paragrafens fjärde punkt innebär att inkomst på vilken skatt utgår enligt A-SINK undantas från skatteplikt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Ändringen i fjärde punkten innebär exempelvis att om en utomlands bosatt artist väljer att bli beskattad enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 IL för inkomst som annars hade varit föremål för A-SINK så undantas inkomsten fortfarande från ...

Prop. 2019/20:190: I paragrafen anges inkomster som undantas från skatteplikt enligt lagen. En redaktionell ändring görs i inledningen så att utomlands bosatta personer anges i plural i stället för som tidigare i singular.

Den s.k. 183-dagarsregeln i punkt 1 a–c flyttas till den nya 6 a §, se kommentaren till den paragrafen. Punkterna 2–6 benämns efter ändringen punkterna 1–5.

Uttrycket avlöning i punkt 4 enligt den nya numreringen ändras till lön av samma skäl ...

 • RÅ 2010:122:Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.
 • RÅ 2003:20:ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 a i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta år 1996.

6 a §  Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatta personer för ersättning i form av lön eller därmed jämförlig förmån på grund av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region, om

 1. mottagaren av ersättningen vistas i Sverige under en eller flera tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod,
 2. ersättningen betalas av en arbetsgivare som inte har hemvist i Sverige eller på dennes vägnar, och
 3. ersättningen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i Sverige.

[S2]Undantaget från skatteplikt gäller inte vid sådan uthyrning av arbetskraft som innebär att en fysisk person, av arbetsgivaren eller med dennes medverkan, hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete i en verksamhet i Sverige som bedrivs av en annan person (uppdragsgivaren) och som utförs under dennes kontroll och ledning, om uppdragsgivaren är

 1. skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
 2. ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person där en eller flera delägare i bolaget eller den juridiska personen är obegränsat skattskyldiga för inkomsterna eller, i annat fall, skattskyldiga för inkomster från ett fast driftställe i Sverige, eller
 3. svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region. Lag (2020:951).

Prop. 2019/20:190: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om undantag från skatteplikt. Paragrafen har i huvudsak utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Av första stycket framgår den s.k. 183-dagarsregeln, som anger att vissa ersättningar under vissa villkor undantas från skatteplikt enligt lagen. Första stycket motsvarar den tidigare bestämmelsen i 6 § 1 a−c.

I första stycket görs även några redaktionella ändringar jämfört med den tidigare lydelsen ...

6 b §  Med uthyrning av arbetskraft i 6 a § avses inte arbete i Sverige som utförs under högst 15 dagar i följd, till den del arbetet i Sverige inte överstiger sammanlagt 45 dagar under ett kalenderår. Lag (2020:951).

Prop. 2019/20:190: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om undantag från vad som ska anses utgöra uthyrning av arbetskraft.

I paragrafen anges att arbete som utförs under högst 15 dagar i följd inte utgör uthyrning av arbetskraft enligt 6 a §, till den del arbetet i Sverige inte överstiger sammanlagt 45 dagar under ett kalenderår.

Vid beräkningen av antalet dagar som ska anses utföras här i landet ska enbart arbetsdagar räknas in. Det innebär att lediga dagar för den ...

Skattesats

7 §  Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av skattepliktig inkomst. Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12.

[S2]Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller. Lag (2017:1204).

 • RÅ 2004:111:En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arbete i Sverige och inte haft andra skattepliktiga inkomster i hemlandet har medgivits grundavdrag som vid bosättning i Sverige hela beskattningsåret. EG-rätt.

Förfarandet

9 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
9 a § Har upphävts genom lag (2011:1251).
9 b § Har upphävts genom lag (2011:1251).
9 c § Har upphävts genom lag (2011:1251).
10 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
11 § Har upphävts genom lag (1997:496).
12 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
12 a § Har upphävts genom lag (2011:1251).
13 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
14 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
15 § Har upphävts genom lag (2004:1140).
16 § Har upphävts genom lag (1991:1871).
17 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
18 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
19 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
20 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
21 § Har upphävts genom lag (2011:1251).
22 § Har upphävts genom lag (1993:917).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:107
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1871) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:48
  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 3, 18 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1918) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:43
  Omfattning
  ändr. 12, 21 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1181) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:96, Bet. 1992/93:SkU9
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:917) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:948) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 1993.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:444, Prop. 1993/94:148, Bet. 1993/94:SkU43
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1982) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Äldre föreskrifter i 5 § första stycket 13 gäller fortfarande i fråga om bidrag enligt den upphävda lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag som betalas ut efter ikraftträdandet.
  3. Äldre föreskrifter i 15 och 17 §§ tillämpas till utgången av januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:156, Prop. 1994/95:61, Bet. 1994/95:SoU8
  Omfattning
  ändr. 5, 15, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:165) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:171, Prop. 1995/96:121, Bet. 1995/96:SkU24
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:678) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 21 § den 1 november 1997 och i övrigt den 1 januari 1998.
  2. Föreskrifterna i 5 och 7 §§ tillämpas på inkomster som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.
  3. Äldre föreskrifter i 5 § 9 skall fortfarande tillämpas i fråga om kontant arbetsmarknadsstöd som betalas ut efter ikraftträdandet.
  4. Föreskrifterna i 21 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
  5. Äldre föreskrifter i 21 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998. Lag (1997:497).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 5, 7, 21 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:251) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1340

Lag (1997:496) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
  2. Äldre föreskrifter i 9 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om inkomst som uppbärs före 1998.
  3. Äldre föreskrifter i 15 § första stycket och 19 § gäller fortfarande i fråga om skatt som skall betalas och uppbördsdeklaration som skall lämnas i januari 1998 eller tidigare.
  4. Äldre föreskrifter i 20 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  upph. 11, 19 §§; ändr. 2, 9, 10, 12, 14, 15, 20 §§, rubr. närmast före 15 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:497) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 21 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1340

Lag (1998:252) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet. Lag (2000:992).
 2. Äldre bestämmelser i 5 § första stycket 12 gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på inkomst som uppbärs före den 1 januari 2001. Lag (2000:992).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:52) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången avseende det beskattningsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 12 §; ny 12 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. 5 § i 1999:1271

Lag (2000:992) om ändring i lagen (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
ändr. 5 § i 2000:793, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1271

Lag (2001:358) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:241, Prop. 1999/2000:10, Bet. 2000/01:SkU24
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:1233) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas på ersättning som betalas efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:266, Prop. 2001/02:154, Bet. 2001/02:SkU24
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1074) om ändring i lagen (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ändr. 5 § i 2002:596

Lag (2003:701) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter i 10 § första stycket gäller fortfarande för beslut som har meddelats av skattemyndighet.
 3. De nya föreskrifterna i 14 § andra stycket gäller även om skattemyndighet meddelat beslut enligt första stycket i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §; ändr. 8, 10, 14, 20 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:638) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004 och tillämpas på avlöning eller därmed jämförlig förmån som utgår efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:269, Prop. 2003/04:149, Bet. 2003/04:SkU31
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-08-01

Lag (2004:1140) om ändring i lagen (1991:486) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:74, Prop. 2004/05:19, Bet. 2004/05:SkU9
Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 4 §; ändr. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 20 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 9 a, 9 b, 9 c, 21 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2005.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:765) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 december 2007.
 2. Bestämmelsen i 5 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs efter den 14 december 2007. Bestämmelsen i sin äldre lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:3, Bet. 2007/08:SkU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-12-15

Lag (2008:137) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008 och tillämpas på inkomster som uppbärs från och med den 2 februari 2007. I fråga om skattskyldighet för inkomster som avses i 5 § första stycket 6 a, inkomster från avskattning som avses i 5 § första stycket 6 och 7 samt inkomst på grund av tjänstepensionsavtal enligt 5 § första stycket 7 tillämpas lagen dock först på inkomster av dessa slag som uppbärs efter den 30 april 2008.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:155, Prop. 2007/08:55
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-05-01

Lag (2009:1062) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2009.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:23, Prop. 2008/09:182, Bet. 2009/10:SkU2
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 18 §; ändr. 4, 6, 20 §§, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 18 §; ny 19 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1246) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om inkomster som avser tid före ikraftträdandet.
 3. Bestämmelserna i 5 § första stycket 4 om pension med undantag av barnpension tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1251) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av 2011.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
upph. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 10, 12, 12 a, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 9, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast efter 14 §; ändr. 2, 5, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:833) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2012/13:79, Prop. 2012/13:18, Bet. 2012/13:SfU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:952) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2013.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2017:1204) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Lagen tillämpas på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2017.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:872) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:951) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Bestämmelserna i 6 a och 6 b §§ tillämpas första gången på lön eller annan därmed jämförlig förmån för arbete som utförs efter den 31 december 2020 och där ersättningen betalas efter detta datum.
 3. Bestämmelsen i 6 § i den äldre lydelsen tillämpas på lön eller annan därmed jämförlig förmån för arbete som utförs före den 1 januari 2021.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:33, Prop. 2019/20:190, Bet. 2020/21:SkU5
Omfattning
ändr. 5, 6 §§; nya 6 a, 6 b §§
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:1163) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. Lagen tillämpas första gången på kostnadsersättning vid arbete som har utförts efter den 31 december 2021.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:46, Prop. 2021/22:16, Bet. 2021/22:FiU1
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2022-01-01