RÅ 1998 not 10

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd

Not 10. Ansökan av Junita S. om resning i mål ang. socialbidrag. - I mål rörande bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) meddelade Länsrätten i Skaraborgs län dom den 4 december 1996. Kammarrätten i Jönköping meddelade inte prövningstillstånd i målen genom beslut i protokoll den 19 februari 1997. Junita S. överklagade kammarrättens beslut till Regeringsrätten, som inte meddelade prövningstillstånd genom beslut den 10 april 1997. - I ansökningen anhöll Junita S. om att Regeringsrätten än en gång skulle överväga sina beslut. Till skrivelsen fogade hon ett läkarintyg av distriktsläkaren Marianne Sörensen, daterat den 21 mars 1997. -Regeringsrätten (1998-01-29, Tottie, Holstad, Eliason): Junita S:s skrivelse får anses utgöra en ansökan om resning i mål rörande bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 § denna lag. Enligt 8 § första stycket 4 prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som skall prövas av förvaltningsdomstol om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. I förevarande fall har målen slutligt avgjorts av länsrätten. Det innebär att kammarrätten och inte Regeringsrätten skall pröva resningsansökningen. - Regeringsrätten avvisar Junita S:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målen till Kammarrätten i Jönköping för handläggning. (fd I 1998-01-13, Noring)

*REGI

*INST