RÅ 1998 not 100

Kammarrätts beslut att inte pröva inkomsttaxering i sak / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom

Not 100. Ansökan av Ingegerd S. om resning avseende inkomsttaxering 1989. - Ingegerd S. sålde år 1988 sin fastighet Björnen 7 i Bjuvs kommun. Taxeringsnämnden bestämde vid 1989 års taxering den skattepliktiga realisationsvinsten till 34 719 kr samt medgav uppskov med beskattningen. Sedermera hävdes köpeavtalet och Ingegerd S. sålde fastigheten på nytt år 1990. I besvär som kom in till skattemyndigheten den 6 maj 1991 yrkade hon att taxeringsnämndens beslut rörande realisationsvinst och uppskov med beskattningen i anledning av den första försäljningen skulle undanröjas. I beslut den 4 juli 1996 fannLänsrätten i Malmöhus län att Ingegerd S. inte hade rätt att få sina besvär prövade i särskild ordning samt att det överklagade beslutet torde kunna undanröjas endast genom resning. Länsrätten tog därför inte upp besvären till prövning. I överklagande av länsrättens beslut yrkade skattemyndigheten bifall till Ingegerd S:s talan. Enligt beslut den 20 oktober 1997 ändrade Kammarrätten i Göteborg inte länsrättens beslut. -Ingegerd S. ansökte om resning och yrkade att anteckningarna i uppskovsliggaren om den första försäljningen skulle strykas. - Regeringsrätten (1998-05-26, Swartling, Sandström, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ingegerd S:s ansökan avser resning i ärendet om inkomsttaxering 1989. Enligt 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätt, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Länsrätten och kammarrätten har inte tagit upp hennes överklagande av inkomsttaxeringarna 1989 till prövning. Taxeringarna har således slutligt avgjorts av taxeringsnämnden. Ansökningen om resning skall därför prövas av kammarrätt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Göteborg för handläggning. (fd 1998-04-21, Olsson)

*REGI

*INST