RÅ 1998 not 118

Promemoria från Utrikesdepartementet, avseende utrikespolitiska konsekvenser vid ett utlämnande av den s.k. Scientologibibeln, ansågs delvis omfattad av sekretess enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen

Not 118. Ansökan av Sven B. och Joachim D. om rätt att ta del av allmän handling. - Justitiekanslern har med hänvisning till reglerna i 10 kap. 8 § regeringsformen i en skrivelse den 23 oktober 1997 underrättat chefen för Utrikesdepartementet om att det hos Justitiekanslern fanns en handling (den s.k. scientologibibeln), som regeringen i beslut den 16 oktober 1997 med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) funnit innehålla uppgifter som inte kunde lämnas ut. Utrikesdepartementet har därefter den 27 oktober 1997 till Justitiekanslern överlämnat en promemoria angående vissa utrikespolitiska förhållanden som har aktualiserats med anledning av att dokumentet är allmän handling vid flera myndigheter i Sverige. I beslut den 30 oktober 1997 har Justitiekanslern med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 1 § sekretesslagen avslagit en begäran att få ta del av scientologibibeln. Kammarrätten i Stockholm har enligt dom den 5 december 1997 inte ändrat beslutet. Domen har överklagats till Regeringsrätten och handlingarna i målet, däribland Utrikesdepartementets promemoria, förvaras hos Regeringsrätten. - Sven B. och Joachim D. yrkar att få ta del av hela eller delar av Utrikesdepartementets ovannämnda promemoria och anför bl.a. följande. Skälen för regeringens beslut att hemligstämpla scientologibibeln är redan kända. Bakgrunden till konflikten mellan Sverige och USA är därmed känd och en öppen debatt skulle underlättas om promemorian lämnades ut. -Regeringsrätten (1998-06-17, Werner, Swartling, Lindstam, Sandström, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som angår Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. - Regeringsrätten har i ett beslut den 6 april 1998 i mål nr 2296-1998 ansett att den begärda handlingen under rubriken Inledning innehåller uppgifter som inte kan anses vara omfattade av sekretess och därför lämnat ut uppgifterna i detta avsnitt. Skäl saknas att i detta mål göra någon annan bedömning i den delen. I det följande avsnittet "Bakgrund" har andra, tredje och fjärde styckena i stort sett ordagrant återgivits i Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU25. Dessa delar av avsnittet kan därför enligt Regeringsrättens mening också lämnas ut. I övrigt innehåller handlingen uppgifter om bl.a. Utrikesdepartementets bedömningar av de utrikespolitiska komplikationer och frågor som kan föreligga rörande ett utlämnande av den s.k. scientologibibeln. Ett utlämnande av sådana uppgifter kan antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet. Sekretess gäller därför för uppgifterna enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller Sven B:s och Joachim D:s begäran såvitt gäller avsnittet Inledning samt andra, tredje och fjärde styckena i avsnittet Bakgrund men avslår deras begäran i övrigt. (fd I 1998-05-26, Liljeros)

*REGI

*INST