RÅ 1998 not 122

Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)

Not 122. Ansökan av Febe B. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade den 25 juni 1996 att anta detaljplan för del av Mörrums-Björkenäs 1:25 m.fl. i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Blekinge län den 5 november 1996 att fastställa kommunens beslut att anta planen. - Febe B. överklagade länsstyrelsens beslut. Hon ansåg att fullmäktiges beslut grundade sig på ofullständiga uppgifter, att hänsyn till hushållningsbestämmelserna i NRL inte tagits samt att det också borde ingå i ett miljötänkande att man måste vara varsam med känsliga strand-, natur- och kulturområden. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-03-06): Regeringen finner att detaljplanens utformning inte kan anses medföra sådana olägenheter för Febe B. att planen av det skälet inte kan godtas. Vad Febe B. anfört utgör inte heller i övrigt skäl för regeringen att med anledning av överklagandet upphäva beslutet att anta planen. Överklagandet bör därför avslås. - Febe B. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Hon anförde bl.a. följande. Regeringen har inte svarat och motiverat avslagsbeslutet med de sakskäl som hon har angett. Naturresurslagen och dess intentioner har förbigåtts eller tolkats mycket subjektivt av beslutsfattarna. - Regeringsrätten (1998-06-22, Werner, Swartling, Lindstam, Sandström, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten skall pröva om regeringens avgörande i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Regeringsrätten finner att Febe B. inte har visat att regeringen vid beslutsfattandet har felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden eller att det vid handläggningen av ärendet har förekommit något fel. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1998-05-26, Olsson)

*REGI

*INST