RÅ 1998 not 123

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Arbetslöshetskassa hade inte rätt att föra det allmännas talan i Regeringsrätten

Not 123. Överklagande av Transportarbetarnas arbetslöshetskassa av beslut i fråga om inhibition. - Sedan Charlotte S. överklagat Transportarbetarnas arbetslöshetskassas beslut den 25 mars 1997 angående ersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring biföll Länsrätten i Stockholms län genom dom den 4 februari 1998 hennes talan på visst sätt. Kassan överklagade länsrättens dom och begärde samtidigt att länsrättens dom tills vidare inte skulle gälla. - Kammarrätten fann i beslut den 4 mars 1998 att kassan inte anfört sådana skäl eller omständigheter som borde föranleda att det överklagade avgörandet tills vidare inte skulle gälla. Inte heller i övrigt hade någon omständighet framkommit som motiverade annan bedömning. Kammarrätten avslog därför yrkandet om inhibition.-Transportarbetarnas arbetslöshetskassa fullföljde talan angående inhibition av länsrättens dom. - Regeringsrätten (1998-06-22, Sjöberg, Holstad, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 98 a  § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring i dess lydelse fr.o.m. den 1 maj 1996 (SFS 1995:1696) följer att Arbetsmarknadsstyrelsen för det allmännas talan i Regeringsrätten. Motsvarande regel finns i 59 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, som med ikraftträdande den 1 januari 1998 ersatt den tidigare lagen. Regeln medför att Transportarbetarnas arbetslöshetskassa inte har rätt att överklaga kammarrättens beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. Handlingarna i målet överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 1998-06-10, Bergquist)

*REGI

*INST