RÅ 1998 not 126

Beslut om upphävande av förhandsbesked (rättsprövning, avslag)

Not 126. Ansökan av Maria E. och Inga E. om rättsprövning av beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. - Byggnadsnämnden i Gotlands kommun beslutade i två olika beslut den 11 augusti 1993 (§§ 209 och 210), på ansökan av Inga E. resp. Maria E., att meddela att byggnadsnämnden var positiv till uppförande av tillsammans tre fritidshus på Lansa 1:21 på Fårö i kommunen. - Sedan besluten överklagats av Gullan N. beslutade Länsstyrelsen i Gotlands län den 17 juni 1994 att avslå hennes överklagande. - Gullan N. överklagade länsstyrelsens beslut och anförde att tillstånden stred mot områdesplan som antagits för Fårö. Hon framförde vidare att det borde upprättas en detaljplan för området som även omfattade hennes fastighet för att en delning av hennes fastighet inte skulle förhindras i och med den nu tänkta bebyggelsen. Hon befarade också skador på sin vattentäkt samt störningar från trafiken på den smala grusvägen vid fastigheterna. - Kammarrätten i Stockholm överlämnade genom beslut den 12 januari 1995 med eget yttrande ärendet till regeringen för prövning. -Regeringen (Miljödepartementet, 1995-09-21): Av handlingarna i ärendet framgår att Lansa 1:21 ligger inom ett bebyggelseinfluerat område där mer än en markägare synes ha intresse av att kunna avstycka tomter. Bebyggelsetrycket och de speciella förhållanden som råder på Fårö medför att prövningen av ny bebyggelse inom det aktuella området bör ske samlat. Av vad som framkommit om vatten- och vägfrågorna kan det inte heller uteslutas att byggnadsföretagen kan komma att påverka Gullan N. på sådant sätt att också dessa frågor bör prövas i ett större sammanhang. Regeringen finner därför, vid en samlad bedömning, att markens lämplighet för aktuell ny bebyggelse bör prövas genom detaljplan. Byggnadsnämndens beslut att meddela positiva förhandsbesked för i ärendet aktuella byggnadsföretag bör därför upphävas. - Regeringen upphäver, med bifall till överklagandet, byggnadsnämndens beslut den 11 augusti 1993 (§§ 209 och 210) om förhandsbesked avseende Lansa 1:21 på Fårö i Gotlands kommun. - Sökandena begärde rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Ärendet har tidigare prövats i lokala instanser som ej haft invändningar av den typ regeringen anför. De har egen borrad brunn med tjänligt vatten och avser att placera avloppsanläggning på ett sådant sätt att omkringliggande vattentäkter inte tar skada. Trafiken från två fritidshus på egen väg kommer inte att störa. I ett liknande ärende på Fårö, Skär, har bygglov beviljats för två hus. - Regeringsrätten (1998-06-23, Werner, Swartling, Lindstam, Sandström, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop.1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden om förhandsbesked avseende bygglov eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1998-05-26, Sandbäck)

*REGI

*INST