RÅ 1998 not 127

Besvärsrätt i fråga om beslut att anta detaljplan (avslag) / I fråga om beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag) / Besvärsrätt i fråga om beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)

Not 127. Ansökan av Berth S. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Högsby kommun beslutade den 21 september 1995 att anta detaljplan för fastigheterna Högsby Bandel 1:l m.fl. i Berga samhälle i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Kalmar län den 9 november 1995 att inte ta upp ett överklagande av Berth S. till prövning eftersom han varken själv hävdat eller visat på att han skulle vara likställd med sakägare eller att planen på något annat sätt direkt berörde honom så att han därför skulle vara klagoberättigad. - Berth S. överklagade länsstyrelsens beslut. Han framhöll därvid att han med stöd av andra som bor i Berga vill ha stöd för att få en bättre lösning på trafikfrågorna än den föreslagna, som förvrider trafiken i samhället, samt att han borde betraktas som intressent i sitt ett eget samhälle. Han begärde också att muntligen få framföra sina synpunkter på planeringen i Berga samhälle. -Regeringen (Miljödepartementet, 1996-01-18): Regeringen konstaterar att enbart den omständigheten att någon har synpunkter på hur t.ex. trafikfrågorna löses i ett samhälle inte i sig ger någon rätt att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan. I ärendet har inte framkommit att Berth S. bor eller äger mark inom eller direkt angränsande till planområdet eller att han på annan grund skulle haft rätt att överklaga det kommunala beslutet. Regeringen finner därför att länsstyrelsens avvisningsbeslut är riktigt. - Vid denna utgång kan regeringen inte pröva planärendet i sak. Yrkandet om att muntligen få komplettera ärendet vad gäller planeringen av Berga samhälle bör därför inte föranleda någon åtgärd. - Berth S. överklagade regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa att han och övriga kommunmedlemmar var sakägare med rätt att framföra synpunkter och erinringar mot kommunfullmäktiges beslut. Han åberopade att han äger mark intill Mellby 2:81 och att hans fastighet kommer att ligga cirka tio meter ifrån den eventuellt nyöppnade Stationsgatan. - Regeringsrätten (1998-06-23, Werner, Swartling, Lindstam, Sandström, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar Berth S:s framställning som en ansökan om rättsprövning. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Om Regeringsrätten vid en prövning finner att så är fallet och det inte är uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet, skall Regeringsrätten upphäva beslutet. I annat fall står det fast. - Fråga om vem som har rätt att överklaga ett beslut att anta en detaljplan regleras inte i plan- och bygglagen (1987:10) utan får bedömas enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223). Där föreskrivs att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Enligt praxis gäller som villkor för den enskildes rätt att överklaga att beslutet antingen påverkar hans rättsställning eller berör ett intresse för honom som på något sätt erkänts av rättsordningen, t.ex. genom att han skall höras innan beslut meddelas. - Regeringsrätten finner att vad Berth S. anfört inte grundar rätt för honom att överklaga detaljplanebeslutet. På grund härav och då det inte heller i övrigt klart framgår av omständigheterna att regeringens beslut strider mot någon rättsregel skall beslutet stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1998-05-26, Sandbäck)

*REGI

*INST