RÅ 1998 not 131

Ansökan av Ingemar R. om resning i mål om eftertaxering för inkomst

Not 131. Ansökan av Ingemar R. om resning i mål om eftertaxering för inkomst. - Sedan allmänna ombudet hos Mellankommunala skatterätten yrkat att Ingemar R. skulle eftertaxeras för bl.a. taxeringsåren 1981-1983 för vissa inkomster av tjänst och kapital biföll skatterätten enligt domar den 30 december 1987 och den 24 maj 1988 delvis ansökan. Såväl Ingemar R. som allmänna ombudet överklagade skatterättens domar till Kammarrätten i Göteborg som enligt dom den 30 augusti 1989 höjde eftertaxeringarna. Sedan Ingemar R. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 14 november 1990 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökan yrkade Ingemar R. att resning skulle beviljas och att åsatta eftertaxeringar för 1981-1983 skulle tas upp till förnyad prövning. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Eftertaxeringarna grundar sig på iakttagelser i samband med en taxeringsrevision hos Miss Mary of Sweden AB (Miss Mary), där skattemyndigheten har gjort gällande att han skall beskattas för provision och prishöjningstillägg avseende Miss Marys affärer med ett schweiziskt bolag, Patenta GmbH i Zürich (Patenta). Beräkningarna i revisionspromemorian avseende den inkomst han anses ha tillgodogjort sig har gjorts utifrån den bruttovinst Patenta bedömdes ha uppnått på ifrågavarande affärer. Anmärkningsvärt är att skattemyndigheten inte har vare sig sökt utreda eller tagit hänsyn till de kostnader som Patenta haft för försäljningen av Miss Mary-produkter. Först i samband med den muntliga förhandlingen i kammarrätten tillstyrkte taxeringsintendenten ett schablonmässigt avdrag med 50 procent av prishöjningstilläggen. Ingemar R. har numera utrett vilka kostnader som skall avräknas från Patentas bruttovinst på Miss Mary-försäljningen. Kostnaderna avser frakter, tullar, försäljning, administration, reklam m.m. Utförd beräkning för 1980 visar att Patentas försäljning av Miss Mary-produkter inte givit något överskott för detta år. Motsvarande beräkningar föreligger för åren 1981 och 1982. Att Ingemar R. inte på ett aktivt sätt kunnat medverka i vare sig den tidigare avslutade skatteprocessen eller i den förundersökning som numera är nedlagd, har helt och hållet sin grund i hans ohälsa. Han åberopar kopior av läkarintyg m.fl. handlingar. - Riksskatteverket anför bl.a. följande. Resningsansökan grundas på en rekonstruktion av de kostnader Patenta presumeras ha haft i samband med försäljning av det svenska bolagets produkter. Rekonstruktionen bygger delvis på uppskattningar med utgångspunkt i vad skattemyndigheten kunnat utreda i samband med taxeringsrevisionen. Den utredning som ligger till grund för resningsansökan är ofullständig utan utredning av transaktionerna mellan Ingemar R. och de övriga bolag han varit inblandad i, framför allt det Panamaregistrerade bolaget Jary, som uppges ha haft bankkonto i Schweiz. Uppgifter saknas om hur Ingemar R. finansierat sina privata levnadskostnader de år han inte ansett sig bosatt i Sverige. Av materialet framgår inte att Ingemar R. avlämnat några självdeklarationer för aktuella år. Mot bakgrund av det anförda föreligger många osäkerhetsfaktorer om Ingemar R:s taxeringar varför Riksskatteverket inte kan tillstyrka någon resning. -Regeringsrätten (1998-06-24, Björne, Werner, Swartling, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Den beräkning av det schweiziska bolagets kostnader som Ingemar R. numera redovisat ger inte i sig tillräcklig grund för antagande att han eftertaxerats till för höga belopp. Det som han i övrigt anfört till stöd för sin ansökan medför inte heller att det finns synnerliga skäl för en ny prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1998-05-28, H. Lundgren)

*REGI

*INST