RÅ 1998 not 138

För sent anförda besvär i särskild ordning avseende 1990 års taxering avvisades av Regeringsrätten

Not 138. Besvär i särskild ordning av Ritz S. avseende inkomsttaxering 1990. - Vid 1990 års taxering beskattade taxeringsnämnden Ritz S. för bilförmån med 14 500 kr. I överklagande yrkade han att inte bli beskattad för någon bilförmån. Enligt dom den 30 december 1991 avslog Länsrätten i Jämtlands län överklagandet. Ritz S. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Sundsvall som i dom den 30 mars 1993 lämnade överklagandet utan bifall. - I en skrivelse som kom in till Skattemyndigheten i Jämtlands län den 20 december 1996 överklagade Ritz S. taxeringen. Skattemyndigheten överlämnade skrivelsen till Länsrätten i Jämtlands län som i beslut den 22 augusti 1997 avvisade överklagandet. Kammarrätten i Sundsvall, dit Ritz S. överklagade länsrättens avvisningsbeslut, fann enligt i beslut den 6 november 1997 att Ritz S. fick anses ha genom besvär i särskild ordning påkallat prövning av 1990 års taxering. Eftersom det ankom på Regeringsrätten att pröva Ritz S:s besvär i särskild ordning och då vid sådant förhållande varken länsrätten eller kammarrätten hade att ta ställning till om förutsättningar förelåg för att ta upp besvären till prövning, undanröjde kammarrätten länsrättens beslut och översände handlingarna i målet till Regeringsrätten. - I den överlämnade skrivelsen vidhöll Ritz S. yrkandet att inte bli beskattad för bilförmån. -Regeringsrätten (1998-07-01, Swartling, Holstad, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I likhet med kammarrätten uppfattar Regeringsrätten Ritz S:s skrivelse som besvär i särskild ordning över 1990 års taxering. Enligt 100 § tredje stycket i den numera upphävda men vid 1990 års taxering alltjämt gällande taxeringslagen (1956:623) skulle sådana besvär anföras inom fem år efter taxeringsåret. Eftersom Ritz S:s besvär inkommit först efter utgången av den föreskrivna fristen skall de avvisas.- Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar besvären. (fd I 1998-06-03, Ocklind)

*REGI

*INST